Historisk arkiv

Rapport om råfiskloven overlevert til FKD

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Arbeidsgruppen som har gjennomgått råfiskloven har nå overlevert sin rapport.

Bakgrunnen for at fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen i november 2010 besluttet å opprette en partssammensatt arbeidsgruppe for å foreta denne gjennomgangen er den tidligere prøveordningen med å bruke mekling når det har vært uenighet om fastsettelsen av minstepris på fisk. Samtidig så en behovet for å foreta en lovteknisk gjennomgang av loven.

Mandatet for arbeidsgruppa har vært begrenset av at hovedtrekkene i salgslagssystemet og omsetningsmonopolet skal ligge fast, herunder at det fortsatt skal fastsettes en minstepris for fisk i første hånd, og at dette således har således vært en gjennomgang av tekniske forhold i råfiskloven.

Arbeidsgruppa har bestått av åtte medlemmer. Ove Midttun har vært leder. I tillegg har Norges Fiskarlag (to medlemmer), Norges Kystfiskarlag, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (to medlemmer), Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Landsorganisasjonen i Norge deltatt i arbeidet.

Departementet vil nå gå gjennom rapporten, og deretter ta stilling til hvordan den skal følges opp videre.

Vedlegg