Historisk arkiv

Oppfølging av Kystfiskeutvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Innlegg av fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen - på trykk i flere nord-norske aviser.

Kystfiskeutvalget har lagt fram en omfattende studie av retten til fiske i havet utenfor Finnmark. Innstillingen foreligger som en offentlig utredning (NOU 2008:5). I utvalgets mandat heter det blant annet at utvalget skal foreta en historisk gjennomgang av samers og andres utøvelse av fisket i Finnmark, og utarbeide oversikter over folkerettslige kilder og relevant norsk rett. Det vises avslutningsvis til at utvalget skal utrede økonomiske og administrative konsekvenser av de forslag som fremmes, noe jeg registrerer at utvalget har viet begrenset oppmerksomhet.

Innstillingen har vært sendt på bred høring. Saken har stor prinsipiell betydning og høringsfristen ble satt slik at innstillingen kunne bli grundig drøftet i samiske organisasjoner, fiskeriorganisasjoner, politiske organer og andre interesserte miljøer.

Fiskeri- og kystdepartementet har vurdert innstillingen og mottatte høringsuttalelser. Samlet sett blir dette et omfattende og viktig materiale. Sakens prinsipielle betydning, både ut fra et samisk og et fiskeripolitisk ståsted, gjør det påkrevet med en svært grundig gjennomgang og vurdering.

I fjor inviterte departementet Sametinget til en innledende konsultasjon for å drøfte videre arbeid. I ettertid har departementet utarbeidet den bakgrunnsdokumentasjon som var nødvendig for at regjeringen kunne vedta et grunnlag for konsultasjonene med Sametinget om oppfølgingen av Kystfiskeutvalgets innstilling.

Da konsultasjonsgrunnlaget var vedtatt inviterte Fiskeri- og kystdepartementet Sametinget til nye konsultasjoner. Disse ble avviklet den 22. mars i år, og ble ledet av Sametingspresident Egil Olli og meg. Partene presenterte da sine respektive hovedkonklusjoner og prinsipielle vurderinger, og det ble avtalt at konsultasjonene skal videreføres på administrativt nivå for deretter å sluttføres på politisk nivå. 

Min forgjenger, Helga Pedersen, har foreslått at det skal avsettes et tilleggskvantum på 3 000 tonn torsk til åpen gruppe for fiskere i Finnmark og Nord-Troms, altså for det område som omfattes av Tiltakssonen. Dette forslaget ligger inne i vårt konsultasjonsgrunnlag.

I Kystfiskeutvalgets innstilling gjengis tolv hovedpunkt i utvalgets forslag. Samlet sett representerer dette forhold med betydelige prinsipielle, juridiske og økonomiske implikasjoner. Regjeringen legger vekt på å gjennomføre en god prosess i denne krevende saken. Jeg mener at dialogen med Sametinget har vært god og konstruktiv. Samtidig legger jeg stor vekt på at det endelige resultat blir av en karakter som kan finne størst mulig aksept, ikke kun i samiske, men også i andre miljøer i Finnmark og ellers.