Historisk arkiv

”Sjøtransportens rolle i transportsystemet”

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansens innlegg under "Velg sjøveien" i Oslo, 16. oktober 2012.

 Sjekk mot framføring

Kjære alle sammen,

”Velg Sjøveien” nærmer seg slutten, og jeg vil takke for invitasjonen til å delta på arrangementet her i Oslo. Dette er en flott kampanje og et godt initiativ som er med på å synliggjøre sjøtransporten og løfte den fram i samfunnsdebatten. ”Velg Sjøveien” er viktig og vellykket, både for å markedsføre maritim transport, øke kunnskapen på feltet og for å bygge opp under vårt felles mål – å flytte gods fra vei til sjø.

Som kyst- og havneminister er jeg heldig som har dere i ”Velg Sjøveien” å spille på lag med.
Sammen skal vi vise transportkjøpere og forbrukere at sjøveien er et godt valg. Det er penger å spare og miljøgevinster å hente på å benytte sjøveien. Og der det ikke fungerer optimalt i dag, skal vi arbeide for å legge forholdene bedre til rette.  

Mål med transportpolitikken
Regjeringas mål med transportpolitikken er å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som bidrar til vekst og utvikling. Og et viktig tiltak for å nå dette målet er å få mer gods over fra vei til sjø og bane.

Sjøtransporten har fortrinn fremfor veitransporten.
Først og fremst er den mindre energikrevende, og den har lavere klimagassutslipp pr transportert tonn. Dette gjør sjøtransporten til en miljøvennlig og kostnadseffektiv transportform.

Ved å legge til rette for sjøtransport reduserer vi også lokal forurensning og støy som følger med lastebiler.

Får vi en del av godstransporten bort fra landeveien, får vi i tillegg færre ulykker, mindre køer og mindre slitasje på denne delen av infrastrukturen.

Å velge sjøtransport er derfor både samfunnsøkonomisk lønnsomt og samtidig kostnadsbesparende for næringslivet. Selv om sjøtransporten er en viktig og velfungerende del av det norske transportsystemet, der den ligger ferdig salta og ferdig brøyta, kan den frakte enda mer gods på kjøl.
Det er beregnet at 15 millioner tonn gods som i dag går med lastebil, kan overføres til sjø og bane, og det er dette godset vi i første omgang må konsentrere oss om å få tak i. Utfordringene for å få dette til er blant annet tid og hyppighet.

For å kunne bringe varene effektivt fra dør til dør er sjøtransporten helt avhengig av gode koblinger til landtransporten.

I dette perspektivet må havna betraktes som en mellomstasjon for godset – en mellomstasjon som så effektivt som mulig laster om godset.
Prognosene viser at økning i inntekter, folketall og internasjonal handel vil gi stor vekst i transportarbeidet fram mot 2040.

Det er positivt for sjøtransporten, som blir mer lønnsom jo større volumene er. Men sjøtransporten ligger ifølge prognosene likevel an til å miste andeler til veitransporten. Derfor er det behov for å ta noen grep slik at vi sikrer en miljøvennlig og effektiv utvikling i transportsektoren.

Nærskipsfartsstrategien
For å stimulere til mer sjøtransport vil regjeringa bedre rammebetingelsene for sjøtransporten, investere i maritim infrastruktur og sørge for sikkerhet og framkommelighet i farvannet.

Samtidig sitter også andre aktører, slik som havner, kommuner, fylkeskommuner, rederier, speditører og vareeiere, på viktige virkemidler. Disse har også et ansvar for at vi skal klare å styrke sjøtransporten.

Dette grep jeg fatt i tidligere i år, da jeg ledet en møteserie der alle disse aktørene var representert. Målet har vært å finne fram til en felles nærskipsfartsstrategi. I løpet av møteserien har det kommet mange gode forslag på bordet. Innspillene peker på en rekke tiltak som staten vil være ansvarlig for å gjennomføre, men det er også mange og viktige tiltak som øvrige aktører må ta tak i. Dersom alle gjør sin del, har jeg stor tro på at nærskipsfartsstrategien vil gi resultater, og at vareeierne vil velge sjøveien.

Arbeidet med nærskipsfartsstrategien er en svært viktig og nødvendig prosess, som sammen med blant annet ”Velg Sjøveien” har bidratt til mer oppmerksomhet og kunnskap om sjøtransport.
Selve strategidokumentet ikke er ferdig enda, men jeg kan forsikre dere om at innspillene er sentrale i arbeidet med neste Nasjonal transportplan, dvs. for perioden 2014-2023.

NTP
For det er først og fremst gjennom Nasjonal transportplan at departementet har virkemidler for å legge til rette for økt sjøtransport. Det er dette jeg vil legge vekt på i arbeidet med stortingsmeldinga.

NTP tar for seg de fire største transportformene, og målet er å se transportformene som ett transportsystem.

Samspillet mellom transportformene er viktig, og kanskje viktigere for sjøtransporten enn for veitransporten.
Samtidig vet vi at ting tar tid, og jeg vet at dere er utålmodige på sjøtransportens vegne. Det er en utålmodighet som vi deler!

Regjeringas politikk og strategi for å styrke sjøtransporten framover blir presentert våren 2013, i Stortingsmeldinga Nasjonal transportplan 2014-2023. Som dere sikkert er kjent med, har transportetatene utarbeidet ulike investeringsforslag innenfor ulike økonomiske rammenivå, herunder et svært ambisiøst alternativ som ligger 45 % høyere enn i inneværende transportplan.

Den endelige rammen vil bli fastsatt når vi nærmer oss tida for at NTP 2014-2023 skal legges fram.
Samtidig må vi ikke glemme at det reelle handlingsrommet er avhengig av situasjonen i økonomien.
Det vil derfor alltid være slik at faktiske investeringer og tiltak blir bestemt gjennom de årlige budsjettene. 

Jeg skal ikke bruke så mye tid på fortida, for det er framtida vi skal rette oppmerksomheten mot i nærskipsfartsstrategien. Men bare for at dere skal ha det i bakhodet; den rødgrønne regjeringa mener alvor med transportpolitikken:

 
• Den rødgrønne regjeringa overoppfylte transportplanen som ble lagt fram av Bondevik II, NTP 06-15.
• Den rødgrønne regjeringa tok grep da den la fram sin første transportplan (NTP10-19), og økte rammen med 100 milliarder kroner sammenlignet med transportplanen 06-15.
• Den årlige rammen til sjøtransport og maritim infrastruktur ble i NTP10-19 styrket med 77 %.

Og løftene er holdt. Den sterke satsinga på sjøtransport som ble varslet i Nasjonal transportplan 2010-2019, er fulgt opp gjennom budsjettene. 

Den rød-grønne regjeringa har gjort jobben, og med forslaget til statsbudsjett for 2013 vil NTP-rammen for perioden 2010-2013 bli oppfylt.

2013
Meldinga som kommer nå til våren skal beskrive regjeringas ambisjoner for transportpolitikken fra og med 2014.

Men regjeringa er utålmodig, og vil derfor allerede i 2013 starte opp arbeidet med å løfte fram nærskipsfarten.

• Kunnskap om varestrømmene
I arbeidet med nærskipsfartsstrategien er det blitt klart at det er behov for mer kunnskap og grundige analyser av hvor mye gods det faktisk er mulig å overføre fra vei til sjø. Det er behov for faktisk informasjon om varestrømmene og kunnskap om hvilke forutsetninger som må være tilstede for å benytte sjøbaserte transportløsinger.

Jeg er svært opptatt av at politikkutviklinga baseres på kunnskap.

Og for å følge opp nærskipsfartsstrategien vil regjeringa sette av 25 mill. kr til blant annet å gjennomføre en varestrømsanalyse slik næringsaktørene har etterlyst.

For at kartlegginga skal bli best mulig er staten avhengig av, og forutsetter, at alle relevante aktører vil bidra med informasjon og kunnskap om hva som skal til for å flytte over godset. Det er viktig for oss å lytte til aktørene – det er de som vet hvor skoen trykker.  Slik kan tiltakene bli målrettede og effektive.

• Planleggingsressurser i departement og etat
Et annet område som har blitt vektlagt i arbeidet med nærskipsfartsstrategien, er statens planleggingskapasitet. 

Mange næringsaktører etterlyser et sterkere statlig planleggingsapparat og mer planressurser, slik at interessene til sjøtransporten og havnene blir bedre ivaretatt i lokale, regionale og statlige planprosesser. Dette tar vi på alvor, og dette er et område jeg vil bygge opp allerede fra neste år med blant annet bevilgningsforslaget på 25 mill. kr i neste års statsbudsjett til strategioppfølging.

• Kystavgiften fjernes
Regjeringa vil også holde sitt løfte om å avvikle kystavgiften helt i 2013, og ser på dette som et vesentlig bidrag til å styrke sjøtransportens konkurranseevne. Med budsjettforslaget for neste år vil avgiftene rettet mot sjøtransporten være redusert med nærmere 125 mill. kr i perioden mellom 2010 og 2013.

Prosessen videre med nærskipsfartsstrategien
Arbeidet med nærskipsfartsstrategien vil være et helt sentralt innspill til departementets arbeid med Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023. Samtidig vil tiltakene og virkemidlene i transportplanen være en sentral del av nærskipsfartsstrategien.

I tillegg, og som dere kanskje også vet, skal nærings- og handelsministeren revidere ”Stø Kurs”, som er regjeringas strategi for miljøvennlig vekst i de maritime næringene. Denne strategien vil også inneholde en rekke tiltak som har stor betydning for utvikinga av nærskipsfarten. Parallelt har Fiskeri- og kystdepartementet nedsatt et offentlig utvalg som skal se på lostjenestens omfang og organisering. I tillegg kommer tiltakene som andre aktører må ta ansvar for.

Oppsummert betyr dette at nærskipsfartsstrategien vil bestå av en rekke pågående prosesser, og at strategien av den grunn vil finne sin endelige utforming først etter at regjeringa har lagt fram NTP 2014-2023.

Utfordringa til sjøfartsnæringa og transportbrukerne er å undersøke nærmere hvilke muligheter som ligger i å benytte sjøveien som en del av transportkjeden. Jeg er overbevist om at det er mulig å tenke nytt, både i forhold til nye transportløsninger og samarbeidsformer. En ny innfallsvinkel til transport og logistikk kan fort vise seg på bunnlinjen, og samtidig bidra positivt til samfunnsutviklinga.
Vi er alle opptatt av at godstransport skal høyere opp på agendaen i samferdselsdebatten. Samtidig opplever jeg at det er et stort behov for mer kunnskap om sjøtransport, om sjøtransportens egenskaper og om sjøtransportens muligheter.

Kampanjen ”Velg Sjøveien” har uten tvil bidratt til å sette fokus på dette behovet. Aktørene bak spiller viktige roller som informasjonskilder for oss og for lokale myndigheter, og som kunnskapsformidlere ut til transportkjøpere og forbrukere.

Fiskeri- og kystdepartementet setter sjøtransport høyt opp på agendaen i arbeidet med Nærskipsfartsstrategien og i Nasjonal transportplan 2014-2023.

Og sammen er jeg overbevist om at vi vil klare å få mer gods overpå sjøen.

Takk for oppmerksomheten, og lykke til med resten av kampanjen!