Historisk arkiv

Ny versjon av Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet presenterte torsdag 16. februar beredskapsplanene for fugleinfluensa og for pandemisk influensa.

Pressemelding

Nr.: 6
Dato: 16.02.06

Ny versjon av Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa

– Det ligger ingen dramatikk i at vi i dag legger frem en ny versjon av beredskapsplan for pandemisk influensa. Planen er et arbeidsverktøy for alle som har en rolle ved en influensapandemi, og den oppdateres ved behov, sier statssekretær Rigmor Aasrud i Helse- og omsorgsdepartementet.

Pandemiplanen er ikke ny. Den første beredskapsplanen for pandemisk influensa ble fastsatt i januar 2001 og oppdatert første gang i 2003. Den ferske oppdateringen i 2006 er basert på aktuell kunnskap om pandemisk influensa fra EU og Verdens helseorganisasjon. Et utkast til plan ble brukt under en stor EU øvelse i november 2005.

Beredskapsplanen er alltid oppdatert

Fugleinfluensa er fortsatt en dyresykdom som overvåkes og bekjempes av Landbruks- og matdepartementet, Mattilsynet og Veterinærinstituttet. Fugleinfluensa smitter ikke mellom mennesker. Først hvis viruset endrer seg, står vi overfor en pandemisk influensa. Dersom det skjer vil smitten spre seg uavhengig av livsstil og atferd.

– Det er uhyre viktig at alle sektorer som kan bli berørt av pandemisk influensa, er godt forberedt på hva de skal gjøre. Den oppdaterte pandemiplanen er et viktig planleggingsgrunnlag for alle sektorer som blir berørt. Ved alltid å ha en oppdatert beredskapsplan som bygger på kunnskap og erfaring, kan vi sikre at riktig tiltak blir satt inn til riktig tid på riktig nivå, sier statssekretær Rigmor Aasrud.

Mål og målgruppe for planen

Målgruppen for planen er ikke befolkningen, men alle som må vite hva de skal gjøre ved utbrudd av pandemisk influensa. Det vil si helsemyndigheter, helsepersonell på alle nivåer, nødetatene, departementer og tjenesteytere.

Målet med pandemiplanen er å ha beredskap på å:

 • Forebygge at smitten sprer seg
 • Behandle syke og døende hjemme og i helseinstitusjon
 • Opprettholde nødvendige samfunnstjenester
 • Sørge for fortløpende, kunnskapsbasert informasjon til helsetjenesten, til viktige virksomheter i samfunnet og til publikum i inn- og utland

Sentrale elementer i beredskapsplanen

 • Dyrehelsemyndighetene er i større grad enn tidligere representert i Pandemikomiteen. Helse- og omsorgsdepartementet utpeker komiteen som er en bredt sammensatt rådgivende nasjonal komité for beredskap mot pandemisk influensa.
 • Planen er bygd opp etter Verdens helseorganisasjons seks faser for en influensapandemi. Fagmyndighetenes ansvar og roller før, under og etter en influensapandemi er listet opp i tiltaksplanen som er knyttet til de ulike fasene.
 • Oppdaterte smitteverntiltak beskrives, for eksempel: råd om god hostehygiene og håndhygiene, bruk av munnbind, isolering i helseinstitusjon og kriterier for behandling. Et nytt forslag er å etablere ”feberpatruljer” i legevakttjenesten. Andre viktige tiltak er smitteverntiltak ved reiser til og fra Norge.
 • Det er Helse- og omsorgsdepartementet som, etter råd fra fagmiljøene og Pandemikomiteen, fatter beslutning om eventuell prioritering av antivirale legemidler og vaksine under en influensapandemi.
 • Et offensivt og koordinert kommunikasjonsarbeid står sentralt i planen. Dersom det er sannsynlig at en influensapandemi kan utvikle seg, vil reaksjonen skje raskt og samordnet.
 • Planen er et godt planleggingsgrunnlag også for andre sektormyndigheter som samferdselssektoren, utenrikstjenesten, vann- og renovasjonssektoren.
 • Pandemisk influensa er en internasjonal utfordring som må møtes med nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid med FN, Verdens helseorganisasjon, Verdens dyrehelseorganisasjon, EU og Norden.
 • Planen skal være et dynamisk dokument som oppdateres ved behov i forhold til nye situasjoner og ny kunnskap. Helsemyndighetene tar i mot synspunkter /endringsforslag.

Nasjonal beredskapsplan for pandemisk influensa versjon 3.0 erstatter tidligere versjoner. Planen er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets hjemmeside

Powerpoint-presentasjon fra Sosial- og helsedirektoratet

Powerpoint-presentasjon fra Folkehelseinstituttet

Kontaktperson: Informasjonsrådgiver Anne-Brit Bøe, tlf 22 24 84 10 / 917 40 251