Historisk arkiv

Historisk arkiv

Innovasjon og omsorg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal finne nye løsninger for å møte framtidens omsorgsutfordringer. – De kommunale omsorgstjenestene har et stort potensial for innovative grep og nyskaping i forhold til teknologi, arkitektur, forskning og organisasjonsutvikling, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Utvalget skal gi en vurdering av mulighetene for produktutvikling, næringsutvikling og eksport som følge av et samarbeid mellom næringsliv og offentlig sektor på omsorgsfeltet, med spesiell vekt på utvikling av arkitektur og ny teknologi.

Smarthusløsninger og ny omsorgsteknologi gir brukerne nye muligheter til å mestre egen hverdag og kan bidra til å fremme selvstendighet og uavhengighet. Telemedisin og ny kommunikasjonsteknologi gir helse- og omsorgstjenestene mulighet til å forbedre, forenkle og effektivisere virksomheten.

– Mye å hente

Utvalget skal vurdere de etiske sidene ved de forslag de legger fram og de konse-kvenser utvalgets forslag vil ha for den enkeltes personvern, spesielt i forhold til bruk av ny teknologi for varsling og overvåkning.

De kommunale omsorgstjenestene utgjør en virksomhet med brutto driftsutgifter på om lag 70 milliarder kroner. Halvparten brukes på tjenestetilbudet til 40.000 beboere i sykehjem og den andre halvparten til 160.000 hjemmetjenestemottakere.

– Til tross for sin størrelse har denne sektoren i svært liten grad vært gjenstand for systematisk forsknings- og utviklingsarbeid. Det er derfor mye å hente på å gi denne omsorgssektoren oppmerksomhet, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Ledes av Kåre Hagen

I statsråd 26. juni 2009 ble følgende utvalg oppnevnt til å utrede nye innovative løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer:

  • Kåre Hagen, Oslo (leder)
  • Siv Iren Stormo Andersson, Bjugn
  • Glenn Kenneth Bruun, Oslo
  • Siri Bjørvig, Tromsø
  • Annichen Hauan, Oslo
  • Karin Høyland, Trondheim
  • Shahzad Asghar Rana, Oslo
  • Bente Skansgård, Oslo
  • Per Gammelsæther, AskerTove Johanna Fagertun, Bodø
  • Ivar Leveraas, Oslo

Mandatet for utvalget kan du lese her.

Lederen for utvalget, Kåre Hagen, er statsviter og instituttleder ved Institutt for offentlige styringsformer ved Handelshøyskolen BI. Han har tidligere vært forskningsleder ved FAFO og styreleder for Forskningsrådets Velferdsforskningsprogram.

Se også Stortingsmelding nr 7 (2008-2009) Et nyskapende og bærekraftig Norge.