Historisk arkiv

Ventetider 1. tertial

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Ventetiden for behandling av norske pasienter øker. Unntaket er innen psykisk helsevern for barn og unge. Hovedårsaken til økningen er at flere pasienter blir henvist til sykehusene.

– Når sykehusene får flere nye henvisninger enn de klarer å avvikle fra ventelisten, får vi lengre ventetider og flere som venter, selv om aktiviteten økte i hele spesialisthelsetjenesten i 2008 og sykehusene behandlet flere pasienter enn året før, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

– Vi må få ned antallet mennesker som blir henvist til sykehus. Det er det samhandlingsreformen handler om. Før vi får kontroll med økningen i antallet henvisninger til sykehus får vi heller ikke kontroll på ventelistene. Det handler om å få på plass bedre helsetjenester der folk bor, bedre oppfølging i kommunehelsetjenesten, bedre samhandling og mer forpliktende avtaler mellom kommuner og sykehusene, sier Hanssen.

De pasientene som trenger det mest får behandling først og har kortere ventetid, men ventetiden har økt både for pasienter med rett og uten rett til behandling. Om lag to tredeler av alle pasienter som behandles på sykehus mottar øyeblikkelig hjelp og kommer dermed inn uten ventetid.

– Det gledelige er at ventetiden gikk ned med ni dager i psykisk helsevern for barn og unge, sier Hanssen.

– Jeg ser alvorlig på utviklingen i ventetider og er i dialog med de regionale helseforetakene når det gjelder arbeidet med å oppfylle styringskravene stilt i oppdragsdokumentet for 2009, sier helse- og omsorgsminister Hanssen.

Økning i antall pasienter som venter på behandling i spesialisthelsetjenesten og ventetiden viser at det er tiltagende viktig å sikre at de regionale helseforetakene ivaretar sitt ”sørge for”-ansvar og vurderer hvordan de best mulig kan legge til rette for gode tilbud til pasientene både ved bruk av egne sykehus og ved bruk av private aktører der det er hensiktsmessig.

– Utviklingen i ventetid og antall ventende underbygger også budskapet i samhandlingsreformen om behovet for bedre oppgavefordeling mellom kommuner og spesialisthelsetjeneste og fokus på forebygging og tidligintervensjon, sier Hanssen.

Aktivitetstallene for spesialisthelsetjenesten for årets første fire måneder vil ifølge Norsk Pasientregister være klare i juli/august.

Les mer hos Helsedirektoratet.