Historisk arkiv

Helse- og omsorgsdepartementet

Rapport om sykefravær og utstøting overlevert

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Både for pasienter, kolleger og samfunnet for øvrig er det viktig at vi kan finne frem til tiltak for å redusere sykefraværet, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen og Kolbjørn Almlid

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og utvalgsleder Kolbjørn Almlid.

Utvalget som har vurdert sykefravær og utstøting i helse- og omsorgsektoren overleverte i dag sin rapport til helse- og omsorgsministeren.

Anne-Grete Strøm-Erichsen viste til at det offentlige er den største arbeidsgiveren i helse- og omsorgssektoren og derfor har et særlig ansvar. Samtidig er det et stort behov for flere ansatte i sektoren i årene framover.

- Jeg er derfor svært opptatt av at vi skal gjøre en innsats for å forebygge sykefravær og bidra til at arbeidstakerne ikke faller ut av arbeidslivet. Vi har bruk for alle de ansatte vi har i dag og vi må gjøre helse- og omsorgssektoren til en attraktiv arbeidsplass for nye generasjoner hvis vi skal løse de utfordringene vi står overfor, sier helse- og omsorgsministeren.

Utvalget er en oppfølging av St. meld. nr. 20 (2006-2007) Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller, der regjeringen varslet at den ønsker å utrede omfanget av og årsaker til sykefravær og utstøting og mulige virkemidler for å begrense fraværet i sektoren. 

Se hele NOU 2010: 13. Arbeid for helse. Sykefravær og utstøting i helse- og omsorgssektoren