Historisk arkiv

Ventetidstall for 2009

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Den gjennomsnittlige ventetiden til utredning og behandling i spesialisthelsetjenesten øker noe fra 2008 til 2009. Innen psykisk helsevern for barn og unge er det imidlertid en reduksjon i ventetidene.

– Vi er opptatt av at de regionale helseforetakene sikrer at kapasiteten innenfor områder med lang ventetid er god nok. Om lag tre av fire av de nyhenviste har en ventetid som er lavere enn gjennomsnittet. Majoriteten av de som står på venteliste til behandling, venter på poliklinisk utredning eller behandling. Det er derfor særlig viktig at de regionale helseforetakene tilpasser kapasiteten på poliklinikkene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Flere pasienter blir henvist til behandling i spesialisthelsetjenesten i 2009 og flere pasienter får utredning og behandling. I 2008, som er det siste året vi har tall for, ble det behandlet 1.914.143 pasienter innen somatikk, en økning på om lag 30.000 pasienter fra 2007, da det er anslått at 1.885.364 pasienter fikk behandling. Aktivitetstall for 2009 vil først foreligge senere i 2010.

– Vi ser alvorlig på utviklingen i ventetidene. I oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene for 2010 er det stilt krav om at ventetidene til behandling skal reduseres. Vi vil følge opp de regionale helseforetakenes arbeid med å redusere ventetidene, sier helse- og omsorgsministeren.

Les mer hos Helsedirektoratet.