Historisk arkiv

Historisk arkiv

Foreslår endringer i helseregisterloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Norsk helsearkiv skal etableres på Tynset, som en ny virksomhet under Arkivverket. Norsk helsearkiv skal forvalte pasientarkivmateriale fra virksomhetene i spesialisthelsetjenesten, blant annet pasientjournaler etter avdøde personer.

For at opplysninger avlevert til Norsk helsearkiv skal kunne brukes til medisinsk og helsefaglig forskning mv., må det opprettes et helseregister, Helsearkivregisteret, slik at opplysningene kan gjenfinnes og brukes i den grad det gis adgang til det.

Helse- og omsorgsdepartementet sender i dag på høring et forslag til lovendringer som er nødvendige for å kunne etablere et helseregister, Helsearkivregisteret, i Norsk helsearkiv.

I høringsnotatet foreslås også at kravet i helseregisterloven § 8 tredje ledd om at ”direkte personidentifiserende kjennetegn skal lagres kryptert i registrene”, flyttes til lovens § 16 som regulerer sikring av konfidensialitet, integritet, kvalitet og tilgjengelighet i helseregistre. Det blir i høringsnotatet presisert hvordan departementet mener at dette kravet er å forstå.

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter