Historisk arkiv

Foreslår lovregulering av rituell omskjæring

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Rituell omskjæring av gutter må skje på forsvarlig måte. Det er formålet med lovforslaget som i dag blir sendt på høring. Rituell omskjæring skal bare gjøres av kompetente personer, under tilsyn av helsepersonell og med smertelindring.

Rituell omskjæring av gutter reiser en rekke vanskelige problemstillinger av både helsefaglig, juridisk og etisk art. Men den offentlige helsetjenesten har også et ansvar for å hindre at guttebarn blir utsatt for smerte eller risiko ved uforsvarlig rituell omskjæring. Helse- og omsorgsdepartementet sender nå et forslag om lovregulering av rituell omskjæring på høring.

Rituell omskjæring er i dag et vanlig inngrep over store deler av verden, også i kristne samfunn i Europa og USA. Rituell omskjæring av guttebarn er vanlig innenfor flere folkegrupper og blir gjort av både medisinske, hygieniske, kosmetiske og religiøse grunner.

Departementet har mottatt flere spørsmål om regulering av rituell omskjæring fordi store deler av den offentlige helsetjenesten ikke lenger tilbyr inngrepet. Dette fører til økt risiko for at omskjæring blir utført av personer uten kompetanse. Så langt har det ikke vært noen lovregulering av dette feltet i Norge. Både Sverige og Danmark har lovregulering. 

I notatet blir det skissert to ulike lovmodeller som departementet ber om innspill på.

Modell A inneholder to elementer. En lovfesting av at de regionale helseforetakene skal organisere spesialisthelsetjenesten slik at de som ønsker det kan få utført rituell omskjæring på en forsvarleg måte – hovedsaklig i tilknytning til fødsel. I tillegg foreslås at personer med kompetanse på rituell omskjæring på bestemte vilkår skal kunne få tillatelse fra Helsedirektoratet til å  utføre inngrepet, for eksempel en mohel i det mosaiske trossamfunn. Denne modellen innebærer at andre enn leger også skal kunne utføre omskjæring på bestemte vilkår.

Modell B innebærer at de regionale helseforetakene skal organisere spesialisthelsetjenesten slik at de som ønsker det skal få utført rituell omskjering på en forsvarlig måte – hovedsaklig i forbindelse med fødsel. I denne modellen er det bare leger som skal kunne uføre rituell omskjæring.   

Begge modellene innebærer at guttene skal få smertelindring under inngrepet og at det skal skje under tilsyn av helsepersonell. Departementet ber høringsinstansene om innspill til hva slags krav man bør stille på dette området. 

 
Lenke til høringsdokumentet.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter