Historisk arkiv

Helse- og omsorgsdepartementet

Må sikre nærhet til akutt og føde i Møre og Romsdal

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsministeren har i dag avholdt foretaksmøte i Helse Midt-Norge RHF, der en slo fast at befolkningen skal sikres nærhet til føde og akuttberedskap løst enten ved slik beredskap på to sykehus, eller på et felles sykehus.

I foretaksmøtet i dag sa helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen at regjeringen er klar til å stille opp med statlige lån på vanlige vilkår når det foreligger et faglig og økonomisk bæredyktig sykehusprosjekt i Helse Møre og Romsdal HF.

Det er opp til Helse Midt-Norge RHF å vurdere om folk i Nordmøre og Romsdal er best tjent med to sykehus med akutt og føde eller ett felles sykehus med tilstrekkelig nærhet til begge byer.

Helse og omsorgsdepartementet legger til grunn at det utarbeides en helhetlig plan for utvikling av sykehusene i det nye helseforetaket Helse Møre og Romsdal. Planen må ta hensyn til disse forutsetningene:

  • Folk skal ha nærhet til føde- og akuttilbud
  • Sykehusene i det nye helseforetaket skal samarbeide
  • Nybygg må planlegges innenfor regionens helhetlige faglige og økonomiske rammer.

Det tas sikte på at en slik plan bør foreligge i løpet av et år.

Med planene som foreligger i dag har Helse Midt-Norge RHF selv vurdert at de ikke har økonomi til å gjennomføre prosjektet før tidligst 2016-2018. Spørsmålene departementet har stilt om dimensjonering og kostnader knyttet til nytt sykehus, vurdering av oppgave og funksjonsendringer og muligheter for å rekruttere kompetent personale er ikke fullgodt besvart. Dette må besvares bedre. Blant annet må det lages en helhetlig plan for utvikling av sykehusene basert på føringer i Nasjonal helse- og omsorgsplan og Helse Midt-Norges eget strategiarbeid.