Historisk arkiv

Historisk arkiv

Kartlegging av pasientskader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

For første gang kartlegges antall pasienter som skades ved norske sykehus i Norge. Vi er trolig det første landet i verden der alle helseforetak skal gjennomføre en slik kartlegging av pasientskader.

For første gang kartlegges antall pasienter som skades ved norske sykehus i Norge. Vi er trolig det første landet i verden der alle helseforetak skal gjennomføre en slik kartlegging av pasientskader. Foreløpige resultater tyder på at 14,5 prosent av pasientoppholdene i 2010 var forbundet med skade. Over 6 prosent av skadene førte til forlenget sykehusopphold.

- De foreløpige tallene viser at vi ligger som forventet ut i fra internasjonale tall, men jeg har tro på at vi kan bli  bedre. Jeg har satt i gang en rekke tiltak for å bedre kvaliteten og pasientsikkerheten i helse- og omsorgstjenesten. For å kunne måle om vi lykkes, så har vi satt i gang det som trolig er verdens første nasjonale kartlegging av journaler ved alle helseforetak for å se hvor mange skader det er på pasienter. Denne undersøkelsen vil gjentas jevnlig for å se om vi blir bedre, sier helse- og omsorgsminister Strøm-Erichsen.

Kartlegging av pasientskade
Gjennom pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender”, har alle landets helseforetak fått i oppdrag å gjennomføre strukturerte journalundersøkelser for å kartlegge antall pasientskader. 11 av 19 helseforetak har levert resultater. Flere helseforetak forventes å levere resultater i nærmeste fremtid. 

Tallene skal brukes til å følge forbedringen ved hvert enkelt helseforetak, og som et grovt nasjonalt mål for pasientskade. Hensikten er ikke å sammenligne helseforetak eller sykehus.

Mange skades
Resultatene angir antall pasienter som skades, uavhengig om det har skjedd feil eller ikke. Det betyr at undersøkelsen ikke skiller mellom skader som kan forebygges, og de som ikke kan forebygges. Undersøkelser i andre land har vist at omtrent halvparten av skadene i helsetjenesten kan forebygges.

Foreløpige resultater fra undersøkelsene viser at over 14 prosent av pasientoppholdene var forbundet med en skade i fjor. Årsakene til de vanligste skadene er foreløpig ikke analysert. Over 6 prosent av skadene førte til forlenget sykehusopphold. 0.6 prosent av pasientene døde som følge av skade. Nasjonalt vil dette kunne tilsvare rundt 4500 pasienter, med forbehold om at tallene er representative på landsbasis. Om lag halvparten av disse kan trolig forebygges.

Hva gjøres for å redusere pasientskader?
Den nasjonale pasientsikkerhetskampanjen ”I trygge hender” ble lansert i januar i år, og vil vare i tre år. Ved å innføre konkrete tiltak på utvalgte innsatsområder i hele helse- og omsorgstjenesten, er målet å redusere antall pasientskader.  Områdene er valgt ut av eksperter på bakgrunn av stort forbedringspotensial, og inkluderer blant annet tiltak for tryggere legemiddelbruk og tiltak mot infeksjoner. Ledelse er et gjennomgående tema. Noen av kampanjens innsatsområder er pilotert og er klar for spredning i helse- og omsorgstjenesten utover høsten. - Helse- og omsorgstjenesten må prioritere kampanjen høyt, sier Strøm-Erichsen.

Strøm-Erichsen peker på at regjeringen har innført flere tiltak for økt pasientsikkerhet den siste tiden. – Vi har de siste månedene innført nye kvalitetsmålinger og full åpenhet om disse. Fra 2012 har helse- og omsorgstjenesten en lovfestet plikt til et systematisk arbeid med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, vi har skjerpet sykehusenes varslingsplikt om alvorlige hendelser og etablert en egen utrykningsenhet i Helsetilsynet, og vi har gjort tiltak for økt læring av uønskede hendelser, sier Strøm-Erichsen. Regjeringen vil også følge opp med en egen stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet, som legges frem i løpet av 2012.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter