Historisk arkiv

Betydelig satsing på barn av rusavhengige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det antas at 50 000 til 150 000 barn bor sammen med foreldre med risikofylt alkoholkonsum. Derfor vier regjeringen denne gruppen stor plass i Stortingsmeldingen om rusmiddelpolitikk.

– Vi må gjøre mer for å oppdage og følge opp barn og unge tidlig. Derfor vil vi etablere flere lavterskeltilbud for gravide og familier med barn. Vi setter også i gang en levekårsundersøkelse for barn med rusavhengige foreldre, som skal gi oss mer kunnskap om hvordan disse barna har det, og hvordan det går med dem, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Kunnskapen skal brukes til å videreutvikle tiltak, og legge grunnlag for nye. Samtidig skal tiltak som virker i dag, utvides.

Regjeringen startet i 2007 to forsøk med lavterskeltiltak for gravide mødre/foreldre med rus og/eller psykiske problemer. Her følges familiene og barna fra fødsel og til skolealder.

– Forsøkene i Vestre Viken og i Nord-Trøndelag har oppnådd svært gode resultater, og jeg vil derfor bygge videre på disse erfaringene og opprette lignende tiltak i andre deler av landet, sier Strøm-Erichsen.

Økningen i alkoholbruk blant kvinner i fruktbar alder gir grunn til bekymring. Dette kan føre til at flere barn blir født med alvorlige alkoholdskader. Medfødte alkoholskader er den hyppigste årsaken til utviklingshemning i den vestlige verden. Skadene er livsvarige og kan forebygges ved at mor ikke drikker alkohol under graviditeten og når hun planlegger graviditet.

-Vi vil derfor fortsette arbeidet med å informere om og motivere kvinner til å være helt avholdende under svangerskapet og styrke kunnskapen om forbygging av rusmiddelskader hos barn, sier Strøm-Erichsen.