Historisk arkiv

Fokus på å redusere pasientskader

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

I løpet av fem år er det et mål å redusere forebyggbare pasientskader med 50 prosent. Dette innebærer at omkring 80 færre pasienter skades daglig sammenliknet med i dag.

- Vi lykkes med mye på norske sykehus. Resultatene er i verdenstoppen og ventetidene går ned. Samtidig vet vi at det skjer for mange feil. For å redusere antall feil, må vi ha full åpenhet og ambisiøse målsetninger, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen.

Gjennom pasientsikkerhetskampanjen "I trygge hender" har Norge som første land i verden gått systematisk gjennom journalene ved alle sykehusene. Gjennomgangen viser at ca. 16 prosent av pasientoppholdene i norske sykehus førte til skade på pasient i 2010. Dette tallet inkluderer alle typer skader, både alvorlige og mindre alvorlige, både skader som kunne vært unngått og de som ikke kunne vært unngått.

- Erfaringer fra andre land viser at omkring halvparten av pasientskadene kan forebygges. Når vi nå vet omtrent hvor mange som blir skadet i norske sykehus, er det viktig å sette seg konkrete mål for å redusere antall pasientskader. Dette er nå gjort som en del av pasientsikkerhetskampanjen, sier Strøm- Erichsen

Som et ledd i pasientsikkerhetskampanjen skal sykehusene i 2012 gjennomføre månedlige journalundersøkelser for å avdekke pasientskader. I tillegg skal ledelsen ved sykehusene gjennomgår resultatene tre ganger i året. Videre skal sykehusene i 2012 iverksette tiltakspakkene for trygg kirurgi og postoperative sårinfeksjoner, samt samstemming av legemiddellister.

- Sykehusene er nå i full gang med å ta i bruk sjekklisten for Trygg kirurgi. Målet er at sjekklisten skal tas i bruk i alle relevante operasjoner, og at skader knyttet til operasjoner skal reduseres med over 20 prosent målt gjennom journalundersøkelsene, sier helse- og omsorgsministeren.

Sykehusene skal også gjennomføre pasientsikkerhetskulturundersøkelser og fase inn flere tiltakspakker.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter