Historisk arkiv

Ny nasjonal strategi mot overdose

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Altfor mange mennesker dør på grunn av overdoser, og det er bekymringsfullt. Regjeringen vil derfor utarbeide en nasjonal strategi mot overdoser.

Altfor mange mennesker dør på grunn av overdoser, og det er bekymringsfullt. Regjeringen vil derfor utarbeide en nasjonal strategi mot overdoser.

Det er flere og sammensatte årsaker til alle overdosedødsfallene. Den viktigste er inntak av heroin med sprøyte. Risikoen for dødsfall øker dessuten etter opphold i fengsel og behandling. Hvorfor vi har så høye overdosetall i Norge er forsøkt besvart ved flere anledninger. Mange forslag og tiltak er lansert, men problemet er likevel ikke løst.

Enkelte norske byer er i ferd med å utvikle strategier for å redusere overdosene. Denne positive utviklingen vil vi understøtte gjennom en ny femårig nasjonal strategi. Tilgjengelige hjelpetiltak, en tydelig ansvarsplassering, kontinuitet i oppfølging og et godt samspill mellom helsemyndigheter, politi, fagfolk og brukerne blir avgjørende for å lykkes. Pårørende må også i større grad informeres og involveres.

Målet er en årlig reduksjon i antall overdosedødsfall og en oppsummering og vurdering av resultatene etter fem år. Formålet med strategien er å stimulere til utarbeidelse av flere lokale strategier for kommuner som har registrert overdosedødsfall.