Historisk arkiv

Ny spesialitet i rus- og avhengighetsmedisin for leger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen oppretter en egen legespesialitet på rusfeltet, som vil styrke kompetansen, bedre rekrutteringen og samtidig stimulere til mer forskning på rusfeltet.

Mange rusavhengige har sammensatte lidelser og trenger medisinsk behandling av høy kvalitet. Det er behov for styrket kompetanse på rus, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.

– De fleste leger velger å spesialisere seg, og vi vil gi dem muligheten til å gjøre det i rus- og avhengighetsmedisin, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Spesialiteten skal innrettes slik at den imøtekommer pasientenes sammensatte lidelser, og fremmer det tverrfaglige samarbeidet i kommunene og mellom nivåene i helsetjenesten.

Spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin skal knyttes tett opp mot spesialiteten i psykiatri. Det skal arbeides videre med innretning på den nye spesialiteten, slik at den imøtekommer samhandlingsreformens målsettinger og rusavhengiges sammensatte lidelser.

Mange rusavhengige får i dag behandling i spesialisthelsetjenesten. Det er rekrutteringsutfordringer og stor gjennomtrekk i legestillingene. Manglende mulighet for spesialisering i rusmedisin har bidratt til at leger som arbeider i spesialisthelsetjenesten med ruspasienter, har gått over til andre fagområder. En egen spesialitet på rus- og avhengighetsfeltet vil virke rekrutterende og stabiliserende på legestillingene i spesialisthelsetjenesten.

Mange rusavhengige har sammensatte lidelser og trenger medisinsk behandling av høy kvalitet. Det er behov for styrket kompetanse på rus, både i spesialisthelsetjenesten og i kommunehelsetjenesten.

– De fleste leger velger å spesialisere seg, og vi vil gi dem muligheten til å gjøre det i rus- og avhengighetsmedisin, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Spesialiteten skal innrettes slik at den imøtekommer pasientenes sammensatte lidelser, og fremmer det tverrfaglige samarbeidet i kommunene og mellom nivåene i helsetjenesten.

Spesialiteten i rus- og avhengighetsmedisin skal knyttes tett opp mot spesialiteten i psykiatri. Det skal arbeides videre med innretning på den nye spesialiteten, slik at den imøtekommer samhandlingsreformens målsettinger og rusavhengiges sammensatte lidelser.

Mange rusavhengige får i dag behandling i spesialisthelsetjenesten. Det er rekrutteringsutfordringer og stor gjennomtrekk i legestillingene. Manglende mulighet for spesialisering i rusmedisin har bidratt til at leger som arbeider i spesialisthelsetjenesten med ruspasienter, har gått over til andre fagområder. En egen spesialitet på rus- og avhengighetsfeltet vil virke rekrutterende og stabiliserende på legestillingene i spesialisthelsetjenesten.