Historisk arkiv

Styrket samhandling for mennesker med rusproblem

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Gjennom samhandlingsreformen skal også mennesker med rusproblemer gis et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene skal være tilgjengelige, kontinuerlige og tilpasset den enkeltes behov.

Gjennom samhandlingsreformen skal også mennesker med rusproblemer gis et mer helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud. Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene skal være tilgjengelige, kontinuerlige og tilpasset den enkeltes behov.

Tjenestene skal integreres i det ordinære tjenesteapparatet og ikke som særomsorg.

På denne måten skal personer med rusproblemer sikres et helhetlig tilbud. Tiltak som individuell plan og koordinator eller los, skal bidra til gode tjenesteforløp

- Ideelle og private organisasjoner skal fortsatt spille en viktig rolle i rusfeltet.

I stortingsmeldingen angir vi en tydelig retning og mål for et samlet tjenestetilbud, som også inkluderer bolig, arbeid, aktivitet og fritid, sier Strøm-Erichsen.

Fra 2012 ble kommunal medfinansiering og kommunal betalingsplikt for utskrivningsklare innført. De økonomiske virkemidlene omfatter i første omgang ikke pasienter med psykisk sykdom eller rusavhengighet. I stortingsmeldingen varsler regjeringen en gradvis innføring av kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter for rusbehandling og psykisk helsevern, så snart det lar seg gjøre.

I helse- og omsorgstjenesteloven er det stilt krav om at kommuner og helseforetak skal inngå avtaler om samarbeid om en rekke oppgaver, blant annet om retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskriving, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud. Konkrete løsninger må utvikles lokalt i et samarbeid mellom tjenester og nivåer. Samarbeidsplikten gjelder også mennesker med rusproblemer.