Historisk arkiv

Ny nasjonal strategi for innvandreres helse

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen lanserte mandag 19. august ny Nasjonal strategi for innvandreres helse 2013-2017.

Helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre og barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen lanserte mandag 19. august ny Nasjonal strategi for innvandreres helse 2013-2017.  

- Vi har en visjon om likeverdige helse- og omsorgstjenester til alle. Dette utfordres både på grunn av språkproblemer, kulturelle forskjeller og at enkelte innvandrergrupper har særskilte helseproblemer. Det er mye vi ikke vet nok om når det gjelder innvandrerens helse, og dette må vi ta på største alvor, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre. 

Dagens kunnskap om helsen til innvandrere er mangelfull, likevel ser vi en økt sykdomsrisiko for enkelte grupper. Den nye strategien ”Likeverdige helse- og omsorgstjenester– god helse for alle. Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017” beskriver hoved­utfordringene som knytter seg til enkelte innvandrergrupper når det gjelder helse, og tiltak for å imøtekomme dette.

Blant tiltakene i strategien:  

  • Regjeringen vil i 2014 styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Denne tjenesten er viktig for barn, unge og gravide. Den er en lett tilgjengelig tjeneste som ivaretar alle grupper og mange kommuner har tilrettelagt tjenesten med spesielle tiltak for innvandrerfamilier.
  • Nasjonalt kompetansesenter for minoritetshelse, NAKMI, tilbyr kurs og seminarer for helsepersonell. Regjeringen vil styrke NAKMI i inneværende år for å øke kapasiteten til opplæring.
  • Helse- og omsorgsdepartementet vil ta initiativ til at det legges mer vekt på innvandrerhelse i helseprofesjonsutdanningene.
  • Vi har noe kunnskap om helsa til innvandrergruppene nasjonalt og inter­nasjonalt. Men vi trenger fremdeles mer kunnskap. Derfor må vi styrke forskningen. Norge har meget gode helseregistre. Regjeringen ønsker i planperioden å styrke Folkehelseinstituttet (FHI), slik at FHI kan ansette forskere som kan bruke eksisterende registerdata til å analysere helsen til innvandrerbefolkningen og deres bruk av helsetjenester. 
  • Ønsket om å forske på helsa til innvandrere øker, men miljøene er små og sårbare. Helse- og omsorgsdepartementet vil derfor gi NAKMI i oppdrag å etablere et forskernettverk innenfor innvandrerhelse.
  • Diabetes 2 er en stor sykdomsgruppe i Norge, også i enkelte innvandrergrupper. Diabetesforbundet har utarbeidet en egen strategi for perioden 2013 – 2015 knyttet til diabetes og innvandrere. Dette arbeidet vil regjeringen styrke.
  • Kunnskapen om kreft hos innvandrere er mangelfull i Norge. Forskning på Akershus universitetssykehus tyder på at det er høyere dødelighet hos pasienter med brystkreft hos enkelte innvandrergrupper enn for befolkningen ellers. Helse- og omsorgsdepartementet vil derfor, som ledd i oppfølging av kreftstrategien, be Helsedirektoratet om å utrede årsakene til dette. I samarbeid med Kreft­foreningen, berørte grupper og fagmiljø, vil vi se på ulike informasjonstiltak for å nå disse kvinnene tidligere enn i dag. Helsedirektoratet skal utarbeide ytterligere tiltak innen 2015.
  • Det er språklige utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. Mangel på kvalifiserte tolker kan være et problem. Bruk av nyere teknologiske løsninger skal derfor utredes. Vi vil blant annet sammen med de regionale helseforetakene utrede mulighetene for, og kartlegge bruk av telefon- og skjermtolkning i 2014.

 

Se strategien her.