Historisk arkiv

Vil innføre prikktildelingssystem for brudd på alkoholloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunene bruker svært sjelden adgangen til å inndra skjenkebevilling. Nå vil Helse- og omsorgsdepartementet innføre nasjonale krav til kommunenes reaksjoner ved brudd på alkoholloven.

Kommunene bruker svært sjelden adgangen til å inndra skjenkebevilling. Nå vil Helse- og omsorgsdepartementet innføre nasjonale krav til kommunenes reaksjoner ved brudd på alkoholloven. 

Helse- og omsorgsdepartementet sendte tirsdag 8. oktober forslag til endringer i alkohollovgivingen på høring.

Det foreslås blant annet nasjonale krav til kommunenes reaksjon ved brudd på alkoholloven og økte krav til kommunenes kontroll med salgs- og skjenkebevillingene.

– Salg og skjenking av alkohol til mindreårige er et problem, og det skjer for mye overskjenking. Nasjonale krav vil tydeliggjøre kommunenes ansvar for å reagere, samt sikre likebehandling, sier helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre.

I høringsnotatet foreslås det blant annet å innføre et prikksystem der det tildeles prikker til salgs- og skjenkesteder for brudd på alkoholloven. Det foreslås åtte prikker for skjenking til mindreårige, fire prikker for skjenking til åpenbart berusede personer og fire prikker for overtredelser av tidsbestemmelsene. Åtte prikker i løpet av tre år vil føre til inndragning av bevillingen i minst en uke.

Veitrafikkmyndighetene har gode erfaringer med et lignende prikktildelingssystem, og prikkdelingssystemer er allerede prøvd ut i flere kommuner med gode resultater. Høringsinstansene blir særlig bedt om å vurdere om det foreslåtte nivået på prikkene er passe strengt.  

Forslagene er en oppfølging av Meld. St. 30 (2011–2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk.

Høringsfristen er 17. januar 2014.

Les høringsbrev og høringsnotat her.