Historisk arkiv

Helsehjelp til personar utan samtykkekompetanse og som motset seg helsehjelpa

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Helse- og omsorgsdepartementet

I Ot.prp. nr. 64 (2005-2006) blir det foreslått nye reglar i pasientrettslova om helsehjelp til personar som ikkje har samtykkekompetanse og som motset seg helsehjelpa. Endringane vil difor kunne gjelde for pasientar som er senil demente, psykisk utviklingshemma eller som har ei alvorleg psykisk liding eller som av andre grunnar manglar samtykkekompetanse.

Pressemelding

Nr.: 15
Dato: 07.04.06

Forslag til endringar i pasientrettslova – helsehjelp til personar utan samtykkekompetanse og som motset seg helsehjelpa

I Ot.prp. nr. 64 (2005-2006) blir det foreslått nyereglari pasientrettslova om helsehjelp tilpersonarsomikkjehar samtykkekompetanse og sommotsetseg helsehjelpa.Endringanevildiforkunne gjelde forpasientarsom er senil demente, psykisk utviklingshemma eller som har eialvorleg psykisk lidingeller som av andregrunnar manglarsamtykkekompetanse.

- Det ergledelegat det blir gjortnokofor å sikre rettsvernet tildessegruppene, fordireglanevil regulere tvangsbruk somtidlegarevar uregulert, seier helse – og omsorgsministerSylviaBrustad.

Endringane blir foreslått tatt inn i pasientrettslova som eit nytt kapittel 4 A. Kap. 4 A gjeld ikkje tvungent psykisk helsevern, som framleis berre kan skje etter reglane i psykisk helsevernlova.

Vilkåra for at helsehjelpa skal kunne bli gitt trass i at pasienten yter motstand, er mellom anna at unnlating kan føre til vesentleg helseskade for pasienten og at helsehjelpa er nødvendig. Helsehjelp til personar som motset seg helsehjelpa kan ikkje gis utan at det først er forsøkt med tillitsskapande tiltak, med mindre det er opplagt at det ikkje fører nokon stad.

Vedtak skal treffast av det helsepersonellet som er ansvarleg for helsehjelpa. Er det aktuelt med alvorlege tiltak som for eksempel at pasienten må leggjast inn i helseinstitusjon, skal vedtak treffast etter samråd med anna kvalifisert helsepersonell.

Forslaget til nye reglar innheld fleire rettsvernsgarantiar for pasienten og hennar/hans nærmaste pårørande. Vedtaket kan klagast på til helsetilsynet i fylket, og det er også forslått særskilde reglar om rettsleg overprøving.

Kontaktperson: Seniorrådgjevar Anne Myhr, tlf. 22 24 82 35 (90 91 39 36)