Historisk arkiv

Styrking av pasientrettigheter i det psykiske helsevernet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag fremlagt for Stortinget en odelstingsproposisjon med forslag til endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven. Regjeringen foreslår å fjerne et forbehold i psykisk helsevernloven som har bidratt til usikkerhet om hvilke pasientrettigheter man har som pasient i psykiatrien.

Pressemelding

Nr.: 17
Dato: 07.04.06

Styrking av pasientrettigheter i det psykiske helsevernet

Helse- og omsorgsdepartementet har i dag fremlagt for Stortinget en odelstingsproposisjon med forslag til endringer i psykisk helsevernloven og pasientrettighetsloven. Regjeringen foreslår å fjerne et forbehold i psykisk helsevernloven som har bidratt til usikkerhet om hvilke pasientrettigheter man har som pasient i psykiatrien.

- Jeg håper dette vil bidra til å styrke fokus på ivaretakelsen av pasientrettigheter i det psykiske helsevernet. Realisering av lovfestede pasientrettigheter i det psykiske helsevernet er viktig for å nå de mål som ligger i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Endringsforslagene innebærer blant annet at det skal bli lettere å gi helsehjelp for psykiske lidelser til barn som er under barnevernets omsorg. Dette har lenge vært etterlyst, og en slik lovendring vil ivareta hensynet til barnets beste, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Proposisjonen inneholder også et viktig forslag som gjelder behandling av alvorlige spiseforstyrrelser. Det foreslås at pasienter som blir tvangsinnlagt på grunn av en alvorlig spiseforstyrrelse kan gis ernæring uten eget samtykke. Det har lenge vært etterlyst en klargjøring av regelverket på dette området.

- Frivillighet må alltid forsøkes først, og vi må kontinuerlig arbeide for at tvangsbruken skal bli så lav som mulig. Men det viser seg dessverre at tvang i enkelte tilfeller er nødvendig for å unngå at unge jenter dør. Derfor mener jeg at loven bør endres, uttaler Brustad.

Et annet tema som tidligere har vært framme i media er det absolutte forbudet mot overføring av pasienter fra frivillig til tvungent psykisk helsevern. I utgangspunktet er dette et viktig forbud som bidrar til tillit til psykiatrien. Likevel har forbudets absolutte karakter ført til enkelte situasjoner som har vært uverdige, og som ikke i tilstrekkelig grad har ivaretatt pasientens rettssikkerhet. Derfor foreslås det nå et snevert unntak for de situasjoner hvor utskrivning innebærer en alvorlig og nærliggende fare for pasientens, eller andres liv eller helse. Det forutsettes en streng praktisering av forbudet, og eventuelle unntak skal kontrolleres av kontrollkommisjonen.

I tillegg til dette inneholder proposisjonen forslag til lovendringer som skal gjøre loven mer oversiktlig, samt forslag til bestemmelser som skal bedre pasientenes rettssikkerhet. Det foreslås blant annet innstramninger i adgangen til skjerming, samt regulering av fastholding og urinprøvetaking.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør Elisabeth Salvesen tlf: 22248556/91310092
Rådgiver Lars Duvaland tlf: 22248887/91691538