Historisk arkiv

Antall organdonasjoner skal økes – flere skal få tilbud om en livreddende transplantasjon

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringens mål er å øke antall donasjoner til 30 per million innbyggere årlig. En rekke tiltak skal iverksettes for å nå målet. - Jeg er ikke tilfreds med resultatene av de siste års satsing på å øke tilgangen på organer, sier helseminister Sylvia Brustad. Flere mennesker som trenger det skal få tilbud om en livreddende transplantasjon.

Regjeringens mål er å øke antall donasjoner til 30 per million innbyggere årlig. En rekke tiltak skal iverksettes for å nå målet.

- Jeg er ikke tilfreds med resultatene av de siste års satsing på å øke tilgangen på organer, sier helseminister Sylvia Brustad. Flere mennesker som trenger det skal få tilbud om en livreddende transplantasjon.
 
For å oppnå målet på 30 donasjoner per million innbyggere vil regjeringen satse på følgende tiltak, etter modell fra Spania:

• Funksjonen som nasjonal koordinator for organdonasjon skal styrkes. Organiseringen av funksjonen vurderes.
• Det skal etableres en egen DRG refusjon for organdonasjon. Dette for å sikre at det avsettes tilstrekkelig ressurser i de 28 sykehus som er godkjent for organ¬donasjon.
• Donoransvarlige leger ved landets 6 universitetssykehus skal frikjøpes i deltid fra stillingen som lege ved intensivavdelingen til denne viktige oppgaven.
• Det skal utarbeides en handlingsplan for nyresvikt, både forebygging og tidlig behandling. Det er regjeringens mål at økningen i antall dialysepasienter (pasienter som trenger livsnødvendig behandling med kunstig nyre) skal dempes i årene fremover. Flest mulig dialysepasienter skal tilbys en nyretransplantasjon.
• Levende giver av nyre (familiemedlem) skal opprettholdes på 40 prosent av det totale antall nyretransplantasjoner.
• Faglig opplæring av helsepersonell i spørsmål om organdonasjon skal styrkes, spesielt i det vanskelige arbeidet med kommunikasjon med pårørende.
• Opplysningsarbeidet overfor befolkningen skal styrkes. Samarbeid med Stiftelsen Organdonasjon vil være viktig her.
• For å møte økningen i antall donasjon skal transplantasjonskapasiteten ved Rikshospitalet utredes nærmere.

For å nå målene over skal det innen kort tid nedsettes en departementsforankret gruppe, med representanter for relevante fagmiljøer, som skal sikre at tiltakene kommer på plass på en god og riktig måte.

Regjeringen ønsker å satse på et felles europeisk donorkort når dette standardiseres i EU.

I 2006 var det 16,9 donasjoner per million innbyggere. Da det gjennomsnittlig kan benyttes 3 eller 4 organer fra hver organgiver, betyr dette en økning på mellom 150 og 200 organtransplantasjoner per år. Ved målet på 30 donasjoner per million innbyggere kan ventelisten til transplantasjoner reduseres betydelig. Det er viktig å understreke at med systematiske og målrettede tiltak vil det ta noen år å nå målet. Spania som er best på organdonasjon i Europa hadde i 2005 om lag 35 donasjoner per million innbyggere.