Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Framtidas tannhelsetjenester

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

St.meld. nr. 35

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad har i dag lagt frem Stortingsmelding nr. 35 - Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning – Framtidas tannhelsetjenester

Framlegging av St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning – Framtidas tannhelsetjenester

Bedre tilgjengelighet til tannhelsetjenester, sosial utjevning, styrket folkehelsearbeid, kunnskapsoppbygging, styrket forvaltningsnivå og forenklinger av trygdens regelverk for refusjon av utgifter ved tannbehandling. Dette er hovedbudskapet i St.meld. nr. 35 (2006-2007) Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning – Framtidas tannhelsetjenester.

Befolkningens tannhelse er betydelig forbedret de siste 30-40 år, men ca. 10-15 prosent av barn og unge har tannhelseproblemer. Det store flertallet av voksne går regelmessig til tannhelsekontroll, men mange unnlater det av ulike grunner som for eksempel økonomi, angst, livssituasjon. Vi har sosial ulikhet i tannhelse i Norge.

Utfordringer

En av hovedutfordringene er å bedre tilgjengeligheten til tannhelsetjenester gjennom aktiv bruk av regionalpolitiske virkemidler. Endret oppgavefordeling mellom tannleger og tannpleiere vil frigjøre tannlegeressurser. Økt utdanningskapasitet for tannpleiere, og refusjon av utgifter til behandling hos tannpleier på selvstendig grunnlag skal bidra til endret oppgavefordeling. Oppbygging av regionale odontologiske kompetansesentre i kombinasjon med flere plasser for desentralisert spesialistutdanning for tannleger skal sikre spesialisttjenester i hele landet. Avtaler mellom privatpraktiserende tannleger og fylkeskommune vil kunne utnytte kapasiteten i privat sektor på en fleksibel måte, og bringe den private sektor inn i arbeidet med å løse offentlige oppgaver.

En annen hovedutfordring er å utjevne sosiale forskjeller i tannhelse. Regjeringen vil gradvis utvide tannhelsetilbudet til de som trenger det mest. I meldinga foreslås det at utvidelsen blant annet skal omfatte personer med alvorlige psykiske lidelser, personer med funksjonstap, personer med svært lav inntekt, sykehuspasienter og 19-20-åringer. Videre foreslås det å innføre en friskhetskontroll for eldre og en utvidelse av skjermingsordninger mot høye utgifter til tannbehandling som refunderes fra trygden.

Regjeringen vil også forbedre forbrukerrettighetene. Det foreslås å etablere en elektronisk prisportal for å bedre prisopplysning for tannhelsetjenester. Personer med rett til tannbehandling etter tannhelsetjenesteloven bør få rett til å velge tannlege/tannpleier. Regjeringen vil vurdere utvidelse av pasientombudsordningen og å innføre maksimalpriser for visse behandlingsformer.

Ytterligere tiltak

Forenklinger i trygdens regelverk skal iverksettes. Første endring vil være at krav om forhåndsgodkjenning fra trygden ved refusjon vil falle bort fra 1. september 2007. videre endringer kommer fra 1. januar 2008. Dette vil spare pasienter og tannlege for tid og penger. 

Etter regjeringens oppfatning er det behov for et kunnskapsløft på tannhelsefeltet. Kunnskapsutviklingen må blant annet omfatte forhold som påvirker sykdomsutvikling i hele befolkningen, og spesielt hos minoriteter, tannhelse- og sykdomstilstand, behov for behandling, effekt av organisering og finansiering mv.. Regjeringen vil også videreutvikle tjenestetilbudet ved bivirkninger av tannbehandlingsmaterialer. Det skal fastsettes kvalitetsindikatorer for tannhelsetjenester.

Regjeringen vil styrke fylkeskommunen som forvaltningsnivå for tannhelsetjenesten. Dette skal skje gjennom blant annet å tillegge et følge med-ansvar for hele befolkningen når det gjelder tannhelse- og tjenesteforhold, styrking av fylkeskommunenes rolle i folkehelsearbeidet og virkemidler knyttet til spesialisttjenester. Andre nye oppgaver som foreslås lagt til fylkeskommunene er ansvar forskning, fagutvikling og kvalitetsutvikling innenfor tannhelsetjenesten, inklusiv privat sektor.

Stortingsmeldingen i PDF-format

Web-TV overføring av pressekonferansen

Til toppen