Forsiden

Historisk arkiv

KOLS-rådet utnevnes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Som et viktig tiltak i oppfølgingen av Nasjonal KOLS-strategi (2006-2011) utnevnes et råd bestående av brukerrepresentanter og representanter fra ulike grupper helsepersonell med bred erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjenesten.

Leder av det nyoppnevnte KOLS-rådet Olav Kåre Refvem i samtale med Sylvia Brustad   (Foto: Terje Pedersen, ANB)

Som et viktig tiltak i oppfølgingen av Nasjonal KOLS-strategi (2006-2011) utnevnes et råd bestående av brukerrepresentanter og representanter fra ulike grupper helsepersonell med bred erfaring fra både primær- og spesialisthelsetjenesten.

- Som en av de store folkesykdommene i Norge, rammer KOLS om lag 200 000 mennesker. Gjennom rådet skal innsatsen mot KOLS styrkes, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Rådet vil ha en rådgivende funksjon ovenfor Sosial- og helsedirektoratet i konkretiseringen og oppfølgingen av KOLS-strategien. Dette innebærer å gi råd om foreslåtte tiltak samt eventuelt bidra med forslag til ytterligere konkretisering av disse. Rådet skal også bidra til økt samarbeid mellom relevante aktører.

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er en alvorlig sykdom som innebærer varig nedsatt lungefunksjon, uførhet og høy dødelighet. Man regner at rundt 200 000 nordmenn har sykdommen, og at halvparten av disse ikke har fått stilt diagnose. Sykdommen kan ikke helbredes, men livskvaliteten og leveutsiktene til de som er rammet kan forbedres ved god behandling, rehabilitering og oppfølging. Flesteparten av de som rammes røyker. I tillegg kommer personer som har blitt utsatt for langvarig yrkeseksponering for kjemikalier og støv. Den beste forebygging av KOLS er røykfrihet.

Rådet vil bli ledet av spesialist i lungemedisin, professor Olav Kåre Refvem. Det vil være solid brukerrepresentasjon i rådet, som skal bidra til økt forståelse og kunnskap i samfunnet for KOLS og hvilken utfordring dette innebærer for helsetjenesten.

  

Rådet har følgende sammensetning:

 

Olav Kåre Refvem (leder)   

Spesialist i lungemedisin

Grethe Amdal                         

Sykepleier, rehabilitering NAAF

Zeynep Karagøz                     

Helseforum for kvinner

Marte Kvittum Tangen

Allmennlege Røros

Tone Dorthe Sletten               

Allmennlege Trondheim

Anders Østrem                                   

Allmennlege Oslo

Rose Lyngra                           

Sykepleier NAAF

Ernst Omenaas                  

Spesialist i lungemedisin, kompetansesenter for klinisk forskning, Helse Bergen

Svein Erik Myrseth                 

Forbundsleder LHL

Håkon Lasse Leira                             

Spesialist i arbeidsmedisin, 1. amanuensis NTNU

Sissel Frostad Oftedal             

Lungesykepleier

Heidi Bjørkvik                        

Lungesykepleier

Elsa-Kari Nordli Scheele        

Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi

Irma Pinxterhuis                      

Lungeergoterapeut, Ullevål universitetsssykehus

Maia Lisa Løchen

Spesialist i hjertesykdommer – UNN / første-

amanuensis ved Universitetet i Tromsø

Unni Brodin                            

Brukerrepresentant LHL

Jostein Rostrup                       

Spesialist i lungemedisin

Bjørn Bakke                           

Kommunelege i Elverum

Peter Hjorth                           

Fagutviklingsleder LHL

Per Bakke                                          

Professor, Universitetet i Bergen

 

 

Rådet vil vurdere å bruke fokusgrupper som blant annet skal knytte rådets arbeid nærmere erfaringene til de som daglig må leve med KOLS enten som pasient eller pårørende.