Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Historisk arkiv

Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– De sosiale helseforskjellene er et folkehelseproblem og et rettferdighetsproblem som berører oss alle og som vi ikke kan akseptere, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Regjeringen la i dag fram en stortingsmelding med en nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller (09.02.2007)

– De sosiale helseforskjellene er et folkehelseproblem og et rettferdighetsproblem som berører oss alle og som vi ikke kan akseptere, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Regjeringen la i dag fram en stortingsmelding med en nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller.

Den norske befolkningens helse er god, men gjennomsnittstallene skjuler store sosiale forskjeller. Dette er forskjeller som er sosialt skapt, urettferdige og mulig å gjøre noe med. Målet er å redusere de sosiale helseforskjellene uten at noen grupper får dårligere helse.

– Regjeringen vil bygge videre på den nordiske tradisjonen med generelle velferdsordninger, og samtidig sette i verk egne tiltak for å hjelpe de som trenger det mest. Rettferdig fordeling er god folkehelsepolitikk sier Brustad.

De sosiale helseforskjellene henger nært sammen med ressursfordelingen i samfunnet. Det er derfor fellesskapets ansvar å påvirke denne fordelingen i en mer rettferdig retning. Denne stortingsmeldingen er del av regjeringens helhetlige politikk for sosial utjevning, inkludering og fattigdomsbekjempelse.

Strategien i stortingsmeldingen er konsentrert rundt fire hovedområder:
1) Redusere sosiale forskjeller som bidrar til helseforskjeller
Gode og trygge oppvekstvilkår for alle, rettferdig fordeling av inntekt og like muligheter til utdanning og arbeid er samfunnets beste investering for å redusere sosiale helseforskjeller.

2) Redusere sosiale forskjeller i helseatferd og bruk av helsetjenester
Helseatferd varierer systematisk med sosial bakgrunn og har stor betydning for helsen. Det betyr at det er nødvendig å rette innsatsen mot de bakenforliggende og strukturelle årsakene til atferden.

3) Målrettet innsats for sosial inkludering
Myndighetene har et særskilt ansvar for å inkludere mennesker som på grunn av samfunnsskapte barrierer står i fare for å falle utenfor utdanning, arbeidsliv og andre viktige arenaer. Brukerrettede og tilpassede offentlige tjenester er nødvendig for at alle, uansett bakgrunn og forutsetninger, skal få likeverdige tjenester.

4) Utvikle kunnskap og sektorovergripende verktøy
Sosiale helseforskjeller henger nært sammen med andre sosiale forskjeller. Arbeidet for å redusere de sosiale helseforskjellene må derfor følges opp i de fleste sektorer.
For å øke treffsikkerheten i tiltakene ønsker regjeringen å styrke kunnskapen om både årsaker til sosiale helseforskjeller og effektive virkemidler.

Stortingsmeldingen finnes her

Engelsk versjon National strategy to reduce social inequalities in health

Faktaark 1 (PDF 27 kb)

Faktaark 2 (PDF 27 kb)

Faktaark 3 (PDF 25 kb)

 

Til toppen