Historisk arkiv

Historisk arkiv

Styrking av tilbudet til fødende

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Plan for helhetlig svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Statsråd Sylvia Brustad vil styrke tilbudet innen fødselsomsorgen og har satt i gang et arbeid med en helhetlig svangerskaps- fødsels- og barselsomsorg.

Statsråd Sylvia Brustad vil styrke tilbudet innen fødselsomsorgen. Statsråden har satt i gang et arbeid med en helhetlig svangerskaps- fødsels- og barselsomsorg. - Et hovedmål for dette arbeidet er at det skal være forutsigelige og trygge tilbud for mor og barn i hele landet, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

I et landsomfattende tilsyn med fødeinstitusjoner i 2004 ble fødetilbudet i Norge oppsummert til å være et av verdens tryggeste. Norge har også et av verdens laveste tall for spedbarnsdødelighet. På den andre siden er det dokumentert kvalitetssvikt, jamfør tilsynsmeldingen for 2006. Her vises det blant annet til mangelfull observasjon/oppfølging under fødsel, og til bruk av uerfarent helsepersonell eller vikarer. I tillegg er det dokumentert at i Norge får relativt mange kvinner riftskader under fødsel. Kvalitetssvikten tar statsråden alvorlig, og ser det derfor nødvendig å ha en full gjennomgang av tilbudet. - Tjenesten må bli bedre til å lære av sine feil, sier statsråden.

  • Statsråd Sylvia Brustad legger nå opp til en bred gjennomgang både av svangerskaps- føde- og barselstilbudet, for å sikre at dette framover legges opp i tråd med moderne fagutvikling og ny forskning. Arbeidet skal forankres i overordnede rammebetingelser om å ivareta nærhet til fødetilbudet, samtidig som god kvalitet ivaretas.
     
  • Som den del av prosessen vil det være dialog og møter med alle relevante aktører, blant andre brukergrupper og fagmiljøer. Denne prosessen er nå i gang.
     
  • Sosial- og helsedirektoratet og Nasjonalt råd for fødselsomsorg er faglige rådgivere, og vil være inne i arbeidet på fagsiden.
     
  • Det tas sikte på å rapportere fra arbeidet med planen for Stortinget i neste års statsbudsjett. Det legges vekt på å gjennomføre et grundig arbeid med planen, som det tas sikte på å ferdigstille i løpet av året.