Forsiden

Historisk arkiv

3,5 milliarder kroner til økte pensjonsutgifter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår en bevilgning på totalt 3,5 milliarder kroner til helseforetakene og private helseinstitusjoner for å dekke økte utgifter til pensjoner.Regjeringen foreslår en bevilgning på totalt 3,5 milliarder kroner til helseforetakene og private helseinstitusjoner for å dekke økte utgifter til pensjoner.

Helse- og omsorgdsdepartementes samleside for RNB 2008
Lydopptak fra Helse- og omsorgsdepartementets pressekonferanse om RNB 2008

- Sykehusene har fått store økninger i pensjonspremiene og pensjonskostnadene sine. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 3,5 milliarder kroner for å dekke utgiftene. Dette vil også sikre de private, ideelle helseinstitusjonene som har avtale med de regionale helseforetakene, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

3,2 milliarder skal dekke økt pensjonspremie for de regionale helseforetakene. 320 millioner kroner går til å dekke økte pensjonskostnader hos private ideelle institusjoner med driftsavtale og andre private helseinstitusjoner som de regionale helseforetakene har inngått kjøpsavtale med.

Økt kvalitet i sykehusbehandlingen
Innenfor flere områder ligger Norge etter sammenlignbare land når det gjelder overlevelse etter enkelte kreftoperasjoner og kvalitet i slagbehandlingen. Flere sykehus utfører altfor få operasjoner til å bli gode nok, noen er helt nede i en operasjon i året

- Jeg ber nå de regionale helseforetakene gå gjennom det kirurgiske behandlingstilbudet ved behandling av kreftformer som endetarmskreft, tykktarmskreft og brystkreft. Målet er å sentralisere mer, sier Brustad.

- Lokalsykehusene bør innrette sine tjenester og sin kompetanse mot store pasientgrupper, framfor alt kroniske syke og eldre, samt pasienter innen psykisk helse og rusbehandling og pasienter som trenger planlagte kirurgiske tjenester. Dette er pasientgrupper som trenger tett oppfølging og nærhet til tjenestene. Samtidig er det positive erfaringer med desentralisering av tjenester utenfor sykehus (DMS).  Dette kan for eksempel være dialyse og cellegiftbehandling. Dette er et arbeid vi må utvikle videre, sier Sylvia Brustad
 
Økt kvalitet i akuttfunksjoner
Samlokalisering med legevakt
Regjeringen foreslår å satse på å etablere flere felles akuttmottak, der kommunens legevakt er samlokalisert med sykehusets akuttmottak.

- Ved et felles akuttmottak vil befolkningen ha ett sted å gå til når akutt sykdom eller skade oppstår, slik at man raskt får avklart diagnose, og enten bli ferdig behandlet i mottaket, eller bli lagt inn på sykehuset for videre behandling, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad. Lokalsykehus med tilpassede akuttfunksjoner

Akuttmedisinske tilbud ved lokalsykehus skal tilpasses lokale forhold. Regjeringen foreslår tilpassede standarder for akuttfunksjonene for å sikre helhet og kvalitet i akutt-tjenestene.  Akuttfunksjonene må som et minimum være indremedisinsk akuttberedskap og anestesileger i døgnberedskap, samt tilgjengelig røntgen og laboratorietjenester.  Disse sykehusene bør kunne tilby elektive kirurgiske tjenester innrettet mot store pasientgrupper organisert enten som dagkirurgi eller med mulighet for innleggelse i sengepost. I tillegg bør sykehusene ha kompetanse i akuttkirurgiske prosedyrer på døgnbasis for enklere tilstander, samt prosedyrer for å stabilisere dårlige pasienter.

Lokalsykehus med traumebehandling
Det foreslås at lokalsykehus som skal ta mot hardt skadde pasienter skal ha spesifikke traumeteam, kunne beherske et bredt sett av kirurgiske prosedyrer og være organisert for å ta mot denne type pasienter.

Påbygg Rikshospitalet
Det foreslås en økt ramme til investeringslån i sykehus som sikrer at Helse Sør-Øst RHF kan finansiere utbygging av et påbygg på Radiumhospitalet med en samlet statlig finansiering på 110 millioner kroner i 2008 og 2009. 50 millioner kroner foreslås bevilget i år og 60 millioner kroner neste år.

Midiaprosjektet
Helse- og omsorgsdepartementet vil åpne for at det kan forskes videre på materialet innhentet i Midiaprosjektet, som skulle identifisere faktorer hos barn som gir økt eller redusert risiko for diabetes 1. Prosjektet ble stoppet fordi det strider mot bioteknologiloven å utføre genetiske undersøkelser på barn under 16 år, med mindre det kan påvises forhold som kan forhindre eller redusere helseskade hos barnet.

- Skaden er allerede skjedd og fortsatt forskning på materialet vil ikke medføre ytterligere belastning for familiene. Videre forskning på materialet vil derimot kunne bidra til å oppfylle foreldrenes forventning om å få mer kunnskap om årsaker til diabetes og mulige forebyggende tiltak, sier Sylvia Brustad. 

Både Helse- og omsorgsdepartementet og Justisdepartementets lovavdeling konkluderer med at det ikke er i strid med bioteknologiloven at Folkehelseinstituttet forsker videre på det allerede innsamlede materialet.

Arbeidsmedisin
Det er behov for flere arbeidsmedisinere i bedriftshelsetjenesten og ved de arbeidsmedisinske avdelingene ved helseforetakene. Regjeringen foreslår derfor å bevilge 20 millioner kroner for å stimulere til økt satsning på arbeidsmedisin ved å opprette flere legestillinger ved de arbeidsmedisinske avdelingene. Pengene tas fra ordningen ”Raskere tilbake”. Arbeidsmedisin er det medisinske fagområdet som har kunnskap om sammenhenger mellom helse og arbeidsliv. Det er arbeidsmedisinske avdelinger ved sykehus i Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Skien.

Tilbud for demente
Dagaktivitetstilbud framstår fortsatt som det manglende mellomledd i omsorgskjeden i mange kommuner. En kartlegging fra 2007 viser at det bare er 6,5 prosent av de som bor hjemme med en demenslidelse som mottar et dagtilbud, og at det bare er 130 av landets kommuner som har et slikt tilbud. Dagaktiviteter bidrar til stimulering og aktivisering for den enkelte, avlastning for pårørende og i mange tilfeller til å forhindre eller utsette institusjonsinnleggelse. I tråd med Omsorgsplan 2015 der ”Aktiv omsorg” er en av hovedstrategiene for å møte framtidas omsorgsutfordringer, skal alle kommuner kunne tilby tilrettelagte dagaktivitetstilbud innen 2015. Det er derfor lagt opp til at de frie inntektene skal gi rom for at kommunene kan starte oppbygging av dagaktivitetstilbud for mennesker med demens allerede fra 2009.

Årsverk i pleie- og omsorgssektoren
Regjeringen har en målsetting om 10 000 nye årsverk i sykehjem, dagaktivitetstilbud og hjemmetjenester i løpet av 2009. Satsingen på kommunene gjør at vi i løpet av de to siste årene har fått 9 400 flere årsverk i pleie- og omsorgstjenestene. Regjeringen er derfor i god rute med å nå målet om å styrke omsorgssektoren med 10 000 nye årsverk for helse- og sosialpersonell.

Pandemivaksine
Det skal inngås en ny avtale om levering av vaksine for befolkningen ved en eventuell pandemisk influensa. Avtalen vil gjelde fra 1. juli 2008, og har en verdi på 16 millioner kroner.
Foto: Magnus Ridola
Statsråd Sylvia Brustad inviterte i dag til pressetreff på Lovisenberg
Diakonale Sykehus i forbindelse med presentasjon av revidert nasjonalbudsjett.