Forsiden

Historisk arkiv

Brukere representert i råd for fødselsomsorg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Både brukerne og innvandere er for første gang representert i Nasjonalt råd for fødselsomsorg. Helse- og omsorgsministeren har nå utnevnt tolv medlemmer til rådet.

– Enhver fødsel er en stor og viktig begivenhet for alle familier. Gode og likeverdige helsetjenester til gravide og fødende er derfor av stor betydning for mange. Brukernes erfaringer er vesentlige bidrag til helsevesenets samlede kompetanse, og jeg vil derfor ha med brukere i rådet. Dette er et tydelig signal på at regjeringa legger vekt på å ivareta brukerperspektivet i alt det arbeidet vi gjør, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Brukerne er representert ved Ingeborg Altern Vedal fra organisasjonen Liv laga i Oslo og Hanne Julie Nygård Berg fra Ung Sanitet i Brønnøysund. De to er valgt som representanter for gravide og fødende i byene og distriktene. Alka Kaur Chawla fra Oslo representerer innvandrerne i rådet.

Nasjonalt råd for fødselsomsorg blir ledet av professor Tore Henriksen ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF.

Regjeringen vil legge fram en stortingsmelding om svangerskaps- fødsels- og barselomsorgen.  I meldingen vil dagens grenser for hvor mange fødsler som skal finne sted ved kvinneklinikker, fødeavdelinger og fødestuer bli vurdert.

– Regjeringen planlegger å legge fram denne stortingsmeldingen inneværende år. Jeg vil her gi Stortinget tilbakemelding om situasjonen sju år etter vedtaket om nivåinndeling av fødeinstitusjoner. Det landsomfattende tilsynet med fødeinstitusjoner i 2004 viste ingen klar sammenheng mellom størrelsen på fødeinstitusjonen og antallet avvik og merknader.  Det bør derfor vurderes, slik regjeringen ser det, om det kan utarbeides bedre mål på kvalitet enn de angitte grensene for antallet fødsler, sier Sylvia Brustad.

Regjeringen vil legge vekt på tiltak som sikrer en høyest mulig faglig kvalitet i fødselsomsorgen, både ved store og små fødeavdelinger.

– Kontinuitet og helhet skal prege tilbudet før og etter fødselen. Målet er at gravide og deres familier skal møte en helhetlig og sammenhengende svangerskaps-, fødsel og barselomsorg. Meldingen vil også fokusere på fedrenes rolle som omsorgsperson under forløpet, sier helse- og omsorgsministeren.  

Nasjonalt Råd for fødeselsomsorgen vil sammen med Helsedirektoratet være faglig rådgiver for Helse- og omsorgsdepartementet i arbeidet med stortingsmeldingen. Rådet har en funksjonstid på to år, og består av følgende medlemmer:

 • Professor Tore Henriksen, Rikshospitalet – Radiumhospitalet HF (leder)
 • Gynekolog Christian Bjelke, Helse Nordmøre og Romsdal HF
 • Allmennlege Hilde Beate Gudim, Skui legekontor
 • Barnelege Dag Moster, Helse Bergen HF
 • Ingeborg Altern Vedal, Liv laga, Oslo
 • Hanne Julie Nygård Berg, Ung Sanitet, Brønnøysund
 • Alka Kaur Chawla, Oslo
 • Jordmor Ellen Blix, Helse Finnmark HF
 • Jordmor Lena Henriksen, Ullevål universitetssykehus HF
 • Rådmann Erik Hillesund, Mandal kommune
 • Jordmor Sigrid Torblå, St. Olavs hospital HF
 • Helsesøster Astrid Grydeland Ersvik, Kristiansund
 • Medisinsk direktør Daniel Haga, Helse Midt-Norge RHF

Mandat for Nasjonalt råd for fødselsomsorg

Nytt mandat for nasjonalt råd for fødselsomsorg tar utgangspunkt i Stortingets vedtak fattet i forbindelse med Stortingets behandling av Stortingsmelding nr. 43 (1999-2000) Om akuttmedisinsk beredskap (jf. Innst.S. nr. 300 (2000-2001):

”Stortinget ber Regjeringen opprette et nasjonalt råd for fødselsomsorgen med flerårig funksjonstid som skal bistå i omstillingsprosessen, kvalitetssikring og evaluering av drift i forbindelse med organisering av desentralisert og differensiert fødselsomsorg”.

Videre fattet Stortinget vedtak om at Helsetilsynets forslag til nivåinndeling av fødeinstitusjoner, (jf utredning 1-97, Faglige krav til fødeinstitusjoner), skal gjøres gjeldende for planlegging og organisering av fødselsomsorgen.

Mandat

1. Rådet skal på nasjonalt nivå bidra til en desentralisert og differensiert fødselsomsorg med vekt på helhet, kontinuitet og høy kvalitet i tjenesten.

2. Rådet skal bistå de regionale helseforetakene i omstillingsprosesser gjennom rådgiving vedrørende faglige, administrative og organisatoriske forhold. Rådet skal komme med anbefalinger om forhold som kan påvirke omstillingsprosesser og sikre kontakt mot eksisterende fagmiljø på området. Rådet skal ha en sentral faglig rolle når det gjelder kvalitetssikring og evaluering av omlegging av drift. Videre skal rådet bistå i informasjonsarbeid rettet mot befolkning og fagmiljø. Rådets kontakt mot virksomheter og lokale fagmiljø må skje i samråd med de regionale helseforetak og Helsedirektoratet.

3. Rådet skal bistå nasjonale myndigheter i arbeidet med å ferdigstille stortingsmelding om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen som skal legges fram innen utgangen av 2008.

4. Rådet har forøvrig en rådgivende funksjon overfor nasjonale myndigheter på saksfeltet.

Rådets funksjonstid og medlemmer:
Rådets medlemmer utnevnes for 2 år, men det tas forbehold om eventuelle endringer etter at stortingsmeldingen om svangerskaps- fødsels- og barselomsorg er behandlet. Stortingsmeldingens helhetsperspektiv gjør det nødvendig å supplere rådet med representanter for brukerne, kommunehelsetjenesten og kommuneadministrasjon.

Rådet skal rapportere til Helsedirektoratet. Rådet og Helsedirektoratet skal ha møte med Helse- og omsorgsdepartementet minst en gang i halvåret.