Historisk arkiv

Driftsendringar ved sjukehuset i Florø

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Helse- og omsorgsdepartementet

Det blei i dag gjennomført føretaksmøte i Helse Vest RHF knytta til forslag om omstilling i Helse Førde HF og driftsendringar ved sjukehuset i Florø. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad ga i dette møtet si tilslutning til forslaget om driftsendringar ved sjukehuset i Florø.

Det blei i dag gjennomført føretaksmøte i Helse Vest RHF knytta til forslag om omstilling i Helse Førde HF og driftsendringar ved sjukehuset i Florø. Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad ga i dette møtet si tilslutning til forslaget om driftsendringar ved sjukehuset i Florø.

Helse- og omsorgsministeren satte krav om at det blir vidareført spesialisthelsetenestetilbod i Florø med mellom anna vidare satsing på og utviding av det polikliniske tilbodet og dagbehandling. Ho la i tillegg vekt på at det er viktig å halde fram med og eventuelt styrkje lærings- og meistringsfunksjonane i Florø. Helse- og omsorgsministeren legg vekt på at det må vere tett dialog med kommunane for å betre samhandlinga og søkje å etablere gode tilbod. Ho ønskjer også at dei kartlegg behovet for å etablere ambulante geriatriske tenester.

Følgjande vedtak blei gjort i føretaksmøte i dag:

1. Føretaksmøtet konstaterte at føresetnadene for drift av dei fem sengene som spesialisthelsetenesta har ansvar for ved sengeposten ved nærsjukehuset i Florø, ikkje er tilstades.

2. Føretaksmøtet bad Helse Vest RHF om å vidareføre drift av spesialisthelsetenesta i Florø, og at ein søkjer å vidareutvikle driftsmodellen slik det er skissert i brev frå Helse Vest RHF av 12. desember 2007, mellom anna med vidare satsing på det polikliniske tilbodet, dagbehandling og styrking av lærings- og meistringsfunksjonane.

3. Føretaksmøtet bad om at ein i den vidare prosessen har ein tett dialog med dei aktuelle kommunane for å betre samhandlinga og søkje å etablere gode tilbod, og kartlegge behovet for å etablere ambulante geriatriske tenester. 

4. Det skal sikrast at dei tilsette sine rettar etter lov- og avtaleverk blir ivaretekne på ein god måte i omstillinga.