Historisk arkiv

Oppdragsdokument for 2008

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Oppdragsdokumentet for 2008 blir i denne uken formidlet til de regionale helseforetakene. Satsing på organdonasjon, innføring av hørselsscreening av nyfødte og egen ventetidsgaranti for barn og unge med psykiske lidelser er blant oppgaver som beskrives i oppdragsdokumentet. Økt samhandling i alle ledd er et gjennomgående budskap.

- Det er et felles ansvar å forvalte det største budsjettet for spesialisthelsetjenesten noen gang best mulig. I oppdragsdokumentet har jeg lagt vekt på at de regionale helseforetakene har det fulle ansvaret for å sørge for forsvarlige spesialisthelsetjenester til befolkningen i sin region, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Oppdragsdokumentet bygger på Soria Moria-erklæringen, Nasjonal helseplan og statsbudsjettet.

Nye oppgaver som blir gitt i Oppdragsdokumentet for 2008:
• Donoransvarlige leger ved landets universitetssykehus skal frigjøres i deltid for å kunne ivareta oppgavene med organdonasjon. En egen DRG-refusjon for organdonasjon er innført fra 2008.
• Foretakene skal legge til rette for innføring av ventetidsgarantien for barn og unge under 23 år med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet. Blir innført i løpet av 2008.
• De regionale helseforetakene skal følge opp den nasjonale strategien for habilitering og rehabilitering som ble lagt fram i St.prp. nr. 1.
• De regionale helseforetakene skal i 2008 minst opprettholde ressursinnsatsen til private opptrenings-/rehabiliteringsinstitusjoner.
• Hørselsscreening av nyfødte skal innføres ved alle landets fødeinstitusjoner.
• De regionale helseforetakene skal gjennom samarbeid med fylkeskommunene bidra til at det etableres et tilstrekkelig antall læreplasser – med særlig fokus på ambulansearbeiderutdanningen og den nye helsefagarbeiderutdanningen.
• De regionale helseforetakene skal sørge for at forskjeller i tildeling av retten til nødvendig helsehjelp både innad i egen region og mellom regionene utjevnes.

Foretaksmøter
Foretaksmøter for de regionale helseforetakene holdes denne uken. Foretaksmøtene kan sammenlignes med generalforsamling, og ledes av helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

Plan for foretaksmøtene
• Onsdag 23. januar, kl. 1500: Helse Midt-Norge RHF
• Torsdag 24. januar, kl. 0930: Helse Sør-Øst RHF
• Torsdag 24. januar, kl. 1500: Helse Nord RHF
• Fredag 25. januar, kl. 1330: Helse Vest RHF

Oppdragsdokumentene for 2008