Historisk arkiv

6,56 milliarder kroner mer til sykehusene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

- Vi har styrket og ryddet opp i sykehusøkonomien. Flere pasienter skal få behandling og ventetidene skal holdes lave. Det finnes ikke lenger noen grunn til at sykehusene ikke skal klare å holde seg innenfor de budsjettkravene som stilles, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Ut over generell pris- og lønnsjustering foreslås det bevilget 6,494 milliarder kroner mer til regionale helseforetak i 2009 sammenliknet med saldert budsjett 2008. I tillegg kommer reduserte renteutgifter på 70 millioner kroner knyttet til nedbetaling av driftskreditter, til sammen 6,564 milliarder kroner til styrket sykehusøkonomi.

Slik skal sykehusøkonomien styrkes (i millioner kroner):

• Dekning av økte pensjonskostnader
• 1,5 prosent økt pasientbehandling
• Høyere aktivitet i 2008 videreføres til 2009
• Opptrappingsplan rus økes med 300. Av dette får
de regionale helseforetakene   
• Ny inntektsfordeling (Magnussen-utvalget)
• Økt basistilskudd for å lette omstillingsutfordringer
• Lavere renteutgifter ved nedbetaling av driftskreditt
1 920
1 026
300

148
600
500
70


Pensjonskostnader og reduserte renteutgifter: Regjeringen har nå tatt et langsiktig grep for at helseforetakene og de private helseinstitusjonene skal kunne håndtere sine pensjonskostnader. Ved at pensjonskostnadene legges til grunn ved fastsettelse av basistilskuddet oppstår det et likviditetsoverskudd som følge av at anslått pensjonskostnad er høyere enn anslått pensjonspremie. Det stilles krav om at dette likviditetsoverskuddet skal gå til å nedbetale driftskreditt.
 
Regjeringen foreslår som en del av opplegget at de regionale helseforetakenes driftskreditter i private banker omgjøres til driftskreditt i staten, og at framtidige endringer i driftskredittrammen inntekts- eller utgiftsføres i statsbudsjettet. De regionale helseforetakene vil deretter ikke ha adgang til å ta opp driftskreditter i private banker.


Økt pasientbehandling: Regjeringen møter det økte behovet for spesialisthelsetjenester med å styrke sykehusenes økonomi med 1026 millioner kroner. Det legger til rette for en vekst i all pasientbehandling (somatikk, psykisk helsevern, rusbehandling og rehabilitering) på 1,5 prosent.

Høyere aktivitetsvekst enn forutsatt: I tillegg økte aktiviteten i 2008 på sykehusene med 300 millioner kroner mer enn det var budsjettert for. Dette høyere aktivitetsnivået er foreslått videreført i 2009.

Styrking av rusfeltet: Av en foreslått dobling av satsingen på rusfeltet på 300 millioner kroner, går 148 millioner kroner til behandling i spesialisthelsetjenesten.

Ny inntektsfordeling: Det foreslås ny inntektsfordeling i tråd med Magnussenutvalgets innstilling. Regjeringen foreslår at Helse Vest, Helse Midt-Norge og Helse Nord får 600 millioner kroner i økte bevilgninger i 2009 tilsvarende effekten av utvalgets beregninger. Fordi regjeringen ikke ønsket å kutte i bevilgningen til Helse Sør-Øst, vil regjeringen foreslå at de tre andre helseregionene får en tilsvarende økning også i 2010.

Lette omstillingsutfordringene: Prognosene for de regionale helseforetakene viser et antatt underskudd i 2008 på 900 millioner kroner. Regionale helseforetak må omstille og effektivisere driften slik at de oppnår økonomisk balanse. For å lette omstillingsutfordringene for de regionale helseforetakene, foreslås basisbevilgningen styrket med 500 millioner kroner i 2009.