Historisk arkiv

Historisk arkiv

57 millioner kroner til vaksine mot livmorhalskreft

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår en bevilgning på 57 millioner kroner til innføring av vaksine mot livmorhalskreft. Vaksinen forebygger smitte av humant papillomavirus (HPV) som kan gi livmorhalskreft. Den blir en del av barnevaksinasjonsprogrammet for jenter på 7.klassetrinn fra og med skoleåret 2009/2010.

- Vaksinen er en effektiv forebyggingsstrategi mot livmorhalskreft. Vi har et bredt kunnskapsgrunnlag som viser dette. En rekke land har allerede startet å vaksinere, eller har vedtatt å innføre vaksine mot livmorhalskreft i sine vaksinasjonsprogrammer, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Årlig rammes om lag 300 norske kvinner av denne formen for kreft. 80-100 dør av livmorhalskreft hvert år. På lang sikt vil en kunne oppnå en halvering i antall årlige tilfeller. Vaksinen vil også føre til at færre kvinner får utført operative inngrep som en følge av celleforandringer i livmorhalsen. Slike inngrep fører til økt risiko for senaborter og for tidlige fødsler.

Både Folkehelseinstituttet og Rådet for kvalitet og prioritering i helsetjenesten har anbefalt at vaksinen innføres i barnevaksinasjonsprogrammet.
Det foreligger en rekke vitenskapelige artikler og rapporter som dokumenterer vaksinens effekt. En vitenskapelig rapport publisert i januar 2008 av EUs smittevernbyrå (ECDC) konkluderer med at vaksinasjon mot HPV er en effektiv forebyggingsstrategi mot livmorhalskreft. Det europeiske byrå for legemiddelvurdering (EMEA) har nylig slått fast at det så langt ikke er funnet holdepunkter for noen årsakssammenheng mellom bruk av vaksinen og meldte alvorlige bivirkninger.

USA, Belgia, Frankrike, Tyskland, Italia og Australia har startet vaksinering mot livmorhalskreft. England og Danmark starter høsten 2008 mens Nederland starter i 2009. I Sverige har Socialstyrelsen foreslått at vaksinen tilbys jenter i 5. og 6. skoletrinn.