Historisk arkiv

Rusfeltet styrkes med 300 millioner gjennom Opptrappingsplanen for rusfeltet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– Vi tar et løft innen rusfeltet som jeg er stolt av. Vi skal planmessig bygge opp rustjenesten ved å legge stein på stein. Rusmiddelavhengige skal ikke lenger være helsevesenets stebarn, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

I statsbudsjettet foreslås det å øke budsjettet for rusfeltet med 300 millioner kroner. Dette innebærer at rusfeltet er styrket med til sammen 685 millioner kroner siden Opptrappingsplanen for rusfeltet startet i 2006. Økningen i årets budsjettforslag er mer enn dobbelt så stor som den som ble vedtatt for 2008.

Rusmiddelavhengige skal tilbys den hjelp, behandling og rehabilitering de har behov for og rett til. Samtidig skal det forebyggende arbeidet styrkes. Opptrappingsperioden er fra 2006 til 2010.

Økningen i midlene til rusfeltet i 2009 foreslås fordelt slik:
• 228 millioner kroner til å styrke innsatsen i kommuner og helseforetak slik at flere får hjelp tilpasset sine behov. Det skal legges vekt på tidlig intervensjon og bedre oppfølging etter institusjons- og fengselsopphold.

• 36 millioner kroner til forskning, faglige retningslinjer og kompetanseheving for ansatte i kommunale tjenester og fastlegene.

• 24 millioner kroner til rusforebyggende arbeid.

• 7 millioner kroner for å øke brukernes innflytelse og sikre ivaretakelse av barn og pårørende.

• 5 millioner kroner til bedre samordning og samhandling mellom ulike tjenester.

I tillegg videreføres kravet om sterkere vekst for områdene rus og psykisk helsevern innen helseforetakene.

Foreslår å videreføre sprøyteromsloven
Regjeringen kommer i løpet av oktober til å sende på høring forslag til permanent lov om sprøyterom.

- Den enkelte kommune bør selv få bestemme om den ønsker å ha sprøyterom som del av sine tjenester, og i så fall finansiere ordningen innenfor egne rammer. Med økte ressurser til kommunene er det lagt til rette for dette, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Helse- og omsorgsdepartementet arbeider med et høringsutkast der det tas sikte på at loven skal tre i kraft før den midlertidige loven opphører å virke 17. desember 2009. Sprøyterom skal være et valgfritt tilbud for kommunene. Det understrekes at sprøyterommet skal være et supplement til andre omsorgs- og rehabiliteringstiltak for personer som injiserer narkotika daglig og som har behov for omfattende tjenestetilbud for å bedre sin livssituasjon og helsetilstand.

Helse- og omsorgsdepartementet har tidligere gitt et øremerket tilskudd til drift av sprøyterommet i Oslo. Disse midlene vil også være tilgjengelig i 2009 dersom Oslo kommune ønsker å opprettholde sprøyterommet.

- Narkotika er, og skal være, forbudt. Når det likevel kan brukes narkotika straffefritt i sprøyterommet, er dette for å øke tilgjengeligheten til helsehjelp og informasjon om hjelpeapparatet for målgruppen, sier Hanssen.