Historisk arkiv

Historisk arkiv

Krav om elektronisk kommunikasjon ved sykmeldinger og trygderefusjoner

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Leger som sender inn krav om direkte økonomisk oppgjør om trygderefusjoner må fra 1. januar 2010 sende inn sine krav elektronisk. Dette har nå Helse- og omsorgsdepartementet fastsatt i forskrift. Samtidig har Arbeids- og inkluderingsdepartementet fastsatt at fra samme dato må sykmeldinger og erklæringer som skal til Arbeids- og velferdsetaten også sendes elektronisk.

Dette er første skritt mot full elektronisk kommunikasjon mellom alle behandlere i helse- og omsorgstjenesten og mellom tjenesteutøvere og statlig forvaltning. Elektronisk direkteoppgjør innebærer dessuten at legene kan sende inn sine oppgjør hyppigere enn i dag, og får utbetaling raskere. 

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen fastsatte 15. oktober 2009 en forskrift som innbærer en plikt for legene til elektronisk å sende inn oppgjør for trygderefusjon elektronisk. Forskrift om elektronisk innsending av sykemeldinger og erklæringer til Arbeids- og velferdsetaten er fastsatt med virkning fra samme dato.

Forslaget om å forskriftsfeste en plikt for leger om å sende inn sine trygdeoppgjør, erklæringer og sykmeldinger ble sendt på høring sommeren 2007. Over flere år har det vært gjennomført organisatoriske og økonomiske tiltak for å tilrettelegge for at landets leger kan sende inn oppgjør, meldinger og attester til Arbeids- og velferdsetaten og til Helseøkonomiforvaltningen elektronisk over nett.

For både legene og den statlige forvaltningen vil det innebære en effektivisering å innføre disse ordningene.

En starter med legene fordi elektronisk kommunikasjon har kommet lengst hos dem. Legene har også det største omfanget av kommunikasjon med statlig helseforvaltning om trygdeoppgjør, sykmeldinger, attester osv.

Samme krav vil bli stilt til psykologer, tannleger, fysioterapeuter og andre så snart det praktisk ligger til rette for det. Overfor disse yrkesutøverne må det først gjøres en tilrettelegging også hos programleverandører av journalsystemer, av IT-tjenester og i Norsk Helsenett.

I henhold til forskriften vil det være en begrenset mulighet for legene til å søke om fritak fra å sende inn elektronisk. Unntaksbestemmelsene utarbeides av Helsedirektoratet og Arbeids- og velferdsdirektoratet for sine respektive områder.

Kontaktpersoner:
Avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet Kjell Røynesdal, 90 57 15 17
Ekspedisjonssjef i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Ulf Pedersen, 90 26 57 08