Historisk arkiv

Lovhjemling av unntak fra taushetsplikt for Olsen- utvalget

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har i dag fremmet lovforslag om forklaringsplikt, taushetsplikt mv. for utvalg som skal undersøke forhold knyttet til at personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv. Bakgrunnen for lovforslaget er at regjeringen den 24. april 2009 oppnevnte et utvalg som skal undersøke mulig svikt i systemer og forløp knyttet til mennesker med kjent psykisk lidelse og som har tatt liv de siste fem år. Utvalget ledes av fylkesmannen i Vest- Agder, Ann-Kristin Olsen.

For at utvalget skal kunne gjennomgå de ulike sakene i dybden og få tilstrekkelig grunnlag for sitt arbeid, er det viktig at det får tilgang til alle relevante opplysninger. Lovforslaget innebærer at utvalget får unntak fra taushetspliktbestemmelser i den grad det er nødvendig for å kunne ivareta dets mandat.
 
- Lovforslaget sikrer at utvalget får tilgang til alle relevante og nødvendige opplysninger i de ulike sakene, og raskt kan komme i gang med sitt viktige arbeid, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. 

Utvalget ble oppnevnt som følge av at det har vært flere tragiske hendelser den siste tiden, blant annet trippeldrapssaken i Tromsø 22. mars 2009. Dette har ført til spørsmål om svikt i tjenesteapparatet kunne være en medvirkende årsak til slike tragedier. Utvalget skal belyse alle forhold som lå bak hendelsene hvor liv gikk tapt, peke på hva som eventuelt sviktet og hvor, og undersøke om det er fellestrekk i sakene som kan indikere systemsvikt.

Formålet med utvalgets arbeid er å oppnå læring, slik at det kan iverksettes tiltak med sikte på å unngå slike tragiske hendelser i fremtiden.

Utvalget skal etter planen levere rapport innen 1. mai 2010.