Historisk arkiv

Ny nasjonal strategi mot ulykker

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Hvert år dør omkring 1800 mennesker i ulykker i Norge. Nær en halv million blir behandlet av lege. – Dette er altfor mange, men våre muligheter for å forebygge ulykker er gode hvis det legges til rette for det, sier statssekretær Ellen Birgitte Pedersen i Helse- og omsorgsdepartementet. Derfor legger regjeringen i dag fram Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade (2009-2014).

Hvert år dør omkring 1800 mennesker i ulykker i Norge. Nær en halv million blir behandlet av lege. – Dette er altfor mange, men våre muligheter for å forebygge ulykker er gode hvis det legges til rette for det, sier statssekretær Ellen Birgitte Pedersen i Helse- og omsorgsdepartementet. Derfor legger regjeringen i dag fram Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade (2009-2014).

Strategien er på overordnet nivå, og tar blant annet for seg ulykker i vegtrafikken, arbeidslivet og helsetjenesten. Den tar også for seg ulykker i tilknytning til forbrukerprodukter, brann og elektrisitet, forgiftninger og ulykker i forbindelse med idrett og i skoler og barnehager.

– Vi har i dag for liten oversikt over forekomsten av ulykker med personskader i Norge. Dette ønsker regjeringen å gjøre noe med. Strategien legger opp til å forbedre ulykkesregistreringen i ulike sektorer, slik at man får en samlet oversikt. Det er også viktig å få mer kunnskap om årsak til ulykker og mer forskning og utvikling innen ulykkesforebygging, sier Ellen Pedersen. 

Det er et mål at næringsliv, frivillig sektor og kommunen skal bli enda mer sentrale aktører i arbeidet med forebygging av skader og ulykker. Frivillige organisasjoner deltar på forskjellige måter innenfor ulike sektorer når det gjelder ulykkesforebygging. Forsikringsselskaper og andre næringslivsaktører utvikler egne programmer og gir støtte til lokale og nasjonale tiltak.

– Det er viktig å bygge videre på dette engasjementet, sier statssekretær Ellen Pedersen.

Her kan du laste ned Ulykker i Norge: Nasjonal strategi for forebygging av ulykker som medfører personskade 2009-2014.