Historisk arkiv

Historisk arkiv

Økt valgfrihet for pasienter – utenlandsbehandling

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen legger i dag frem forslag til en ny refusjonsordning som vil gjøre det lettere for pasienter å få dekket utgifter til behandling i utlandet. - Refusjonsordningen vil omfatte helsehjelp utenfor sykehus, og vil gjelde alle EU/EØS-land, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Regjeringen legger i dag frem forslag til en ny refusjonsordning som vil gjøre det lettere for pasienter å få dekket utgifter til behandling i utlandet.
- Refusjonsordningen vil omfatte helsehjelp utenfor sykehus, og vil gjelde alle EU/EØS-land, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.
 

Refusjonsordningen vil innebære økt valgfrihet for pasienter når det gjelder hvor de vil motta såkalt ”ikke-sykehusbehandling”. Dette vil omfatte blant annet behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, kiropraktor og tannlege i den utstrekning slik behandling dekkes av det offentlige i Norge.
- Helsehjelp som man ville fått dekket av det offentlige i Norge vil man nå kunne søke i et hvilket som helst annet land i EØS-området, det vi si i EU-landene, Island og Liechtenstein, og få utgifter refundert. Refusjonen vil være begrenset til det beløpet som det offentlige ville blitt belastet med i Norge ved tilsvarende helsehjelp, sier statsråd Hanssen.  
  
Med økende mobilitet over landegrensene kan pasienter av ulike grunner ønske å søke helsehjelp i et annet land. Erfaring viser at de fleste ønsker å motta helsehjelp så nær hjemstedet som mulig, men i noen situasjoner kan det være fordelaktig å kunne velge å motta hjelpen i et annet EØS-land. Dette gjelder ikke bare behov som oppstår på reise, men også planlagt behandling som den foreslåtte refusjonsordningen vil omfatte. For personer som bor i grensestrøk, eller som bor deler av året i et annet land, vil det kunne være særlig aktuelt å søke helsehjelp utenfor Norge. Det samme kan i noen tilfelle gjelde personer som har personlig tilknytning til et annet land, for eksempel tidligere hjemland.

Bakgrunnen for forslaget er EØS-avtalens regler om fri bevegelighet for tjenester. EF- og EFTA-domstolen har tolket dette prinsippet slik at det har betydning også for pasienters rettigheter. Europakommisjonen fremla i fjor et forslag til direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester. Dette er til behandling i EUs organer. Første lesning i Europaparlamentet fant sted 23. april. Direktivforslaget omfatter blant annet regulering av retten til å få dekket utgifter til behandling i utlandet. En slik refusjonsordning som nå foreslås må imidlertid innføres uavhengig av et eventuelt direktiv. Nærmere regler om refusjonsordningen vil bli fastsatt i forskrift. I den forbindelse vil departementet se hen til utviklingen i EU-organenes arbeid med direktivforslaget.

Ikrafttredelsestidspunkt for den nye refusjonsordningen er ikke fastsatt.