Historisk arkiv

Omfattende tiltak for de mest hjelpetrengende rusavhengige

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige kan få bedre hjelp. Utvalget skal også vurdere om heroinstøttet behandling kan være en del av tilbudet. Utvalget skal ledes av Thorvald Stoltenberg.

Regjeringen har i dag oppnevnt et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige kan få bedre hjelp. Utvalget skal også vurdere om heroinstøttet behandling kan være en del av tilbudet. Utvalget skal ledes av Thorvald Stoltenberg.
Samtidig får Kirkens Bymisjon 60 millioner kroner over to år, som skal brukes til å styrke innsatsen for den samme gruppen. Arbeidet skal starte umiddelbart.

Se video fra pressekonferansen

- Det er helt nødvendig å gjøre noe for å hjelpe de mest utsatte rusmiddelavhengige. Lidelsene er store, og vi når dem ikke godt nok med dagens tjenestetilbud. Jeg ønsker at folk med tyngde, erfaring og klokskap skal vurdere hvordan vi kan hjelpe denne gruppa bedre. Regjeringen har derfor oppnevnt et utvalg som skal tenke nytt og som skal gi oss en anbefaling. Jeg er svært glad for at Thorvald Stoltenberg har sagt ja til å lede utvalget, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

- Samtidig er det viktig å gjøre noe med en gang. Derfor har Kirkens Bymisjon fått i oppdrag å styrke innsatsen for denne gruppa med 60 millioner kroner fordelt over to år.  Jeg er helt sikker på at en ideell organisasjon kan yte et viktig bidrag i tillegg til den omfattende innsatsen som ytes fra Oslo kommune og helseforetak, sier Hanssen.

Satsingen gjennom Kirkens Bymisjon kommer i tillegg til de rundt 50 millioner kroner til investeringer i et akutt-tilbud for rusmiddelavhengige i Oslo-området som regjeringen la fram tidligere i år.

Bakgrunnen for satsingen er at det finnes en gruppe mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet som ikke nås gjennom dagens tjenestetilbud. Allmenntilstanden deres er dårlig og mange har sosiale problemer knyttet til for eksempel ustabile boforhold, fattigdom, kriminalitet og mangel på sosial inkludering.

Skal gi anbefalinger på etisk og verdimessig grunnlag
Regjeringen har gitt utvalget i oppdrag på et etisk og verdimessig grunnlag å gi anbefalinger og forslag til hvordan hjelpetilbudene til denne gruppa kan bli bedre. Målet er bedre helse, sosial inkludering, økt livsmestring og opplevelse av menneskeverd. Forslagene skal også bidra til å redusere kriminalitet og prostitusjon i denne gruppa.  Utvalget skal også vurdere om heroinstøttet behandling kan være et tilbud for målgruppa.

Medlemmer i utvalget:
- Thorvald Stoltenberg (leder)
- Forskningssjef Inger Lise Skog Hansen
- Biskop emeritus Sigurd Osberg
- Leder Gatehospitalet Marit Myklebust
- Stortingsrepresentant Carl I. Hagen
- Stortingsrepresentant Åslaug Haga
- Byrådsleder Erling Lae
- Statsadvokat Ellen Katrine Hætta
- Visepolitimester Roger Andresen

(Se egen liste med utfyllende informasjon om medlemmene)

Strakstiltak i Oslo
Kirkens Bymisjon vil med Prosjekt 24:7 tilby et døgnåpent helse- og velferdstilbud for de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige i Oslo. Der kan de få omsorg, mat, hvile, samtale, helsehjelp og faglig kompetent oppfølging. Tilbudet vil ha fagpersoner som arbeider både ambulant og oppsøkende. 

For å sikre at den samlede innsatsen i Oslo utnyttes best mulig, etableres det nå en samarbeidsgruppe ledet av Kirkens Bymisjon, der Oslo kommune, Helse Sør-Øst, Oslo politidistrikt og Helsedirektoratet deltar. Kirkens Bymisjon vil, gjennom sitt nettverk, vurdere om deler av bevilgningen skal brukes i andre byer.

Rusakutten
I Regjeringens tiltakspakke som ble lagt fram i januar i år, ble det avsatt rundt 50 millioner kroner til en egen rusakutt i Oslo. Helse Sør-Øst har i samarbeid med Oslo kommune planlagt en slik rusakutt, som vil bestå av to deler. En del vil bli en integrert del av den kommunale legevakten, med styrket kompetanse og bemanning for å kunne ta i mot rusmiddelavhengige som trenger øyeblikkelig hjelp. Den andre delen vil bli et eget akuttmottak ved Oslo universitetssykehus med 12 senger. Dette tilbudet skal sikre at rusmiddelavhengige i en akutt situasjon blir fulgt opp og viderebehandlet for sin rusmiddelavhengighet.


Mandat for utvalget || Medlemmer i utvalget || Oppdragsbrev til Kirkens Bymisjon