Historisk arkiv

Historisk arkiv

Skal få frikort automatisk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår nye lovregler for å innføre en nasjonal automatisk frikortordning. – Dette er et viktig bidrag til fornying og utvikling av en mer brukervennlig offentlig sektor, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Forslaget gjelder egenandeler for helsetjenester som går inn under egenandelstak 1, det vil si legehjelp, psykologhjelp, legemidler og sykepleieartikler på blå resept, syketransport, laboratorieprøver og røntgen.

– Brukerne vil få en bedre og enklere tjeneste ved at de automatisk vil få tilsendt frikort når egenandelstaket er nådd. De vil slippe å samle på egenandelskvitteringene og selv sette fram krav om frikort overfor NAV-kontoret, slik de må i dag, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Flere får oppfylt sine rettigheter

En automatisk ordning vil være spesielt gunstig for de som ikke klarer å holde oversikt over betalte egenandeler.

– Dette vil derfor føre til at flere får oppfylt de rettighetene de har, sier Hanssen.
Utbetalinger knyttet til refusjon av egenbetaling kan som følge av forslaget øke med cirka 200 millioner kroner, fordi flere vil få sikret sine rettigheter.

Disse konsekvensene er fulgt opp i forslaget til statsbudsjett for 2010, der ordningen er nærmere omtalt (jf. programkategori 30.50 kap. 2752).

Fortløpende registrert

– En forutsetning for at ordningen kan fungere, er at opplysninger om betalte egenandeler blir registrert fortløpende, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Det er derfor foreslått nye regler i helseregisterloven som vil gi hjemmel for å etablere et Egenandelsregister. I tillegg er det foreslått regler som vil gi hjemmel for registre for administrering og samordning av saksbehandling knyttet til oppgjør for syketransport (pasientreiser).

Forslaget innebærer at opplysningene kan registreres uten samtykke fra den registrerte. Av hensyn til personvernet er det foreslått en reservasjonsrett mot registrering i egenandelsregisteret.