Forsiden

Historisk arkiv

Styrket sykehusøkonomi og satsing på rus, samhandling og omsorg

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

– Flere pasienter skal få behandling og ventetidene skal reduseres. Samhandlingsmeldinga følges opp med styrking av forebyggende helsetjenester, tilskudd til samhandlingsprosjekter og utvikling av lokalmedisinske sentra. Det skal etableres 2500 nye heldøgns pleie- og omsorgsplasser og rusfeltet skal styrkes, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.

Det samlede budsjettforslaget for Helse- og omsorgsdepartementet er på 128,7 milliarder kroner-

Områder som foreslås styrket i forhold til saldert budsjett 2009:

 • Sykehusøkonomien styrkes med 1 452 millioner kroner (inkl 42 fra rusplan)
 • Rusfeltet styrkes med 150 millioner kroner
 • Omsorgsplan 2015 følges opp med 320 millioner kroner
 • Samhandlingsreformen foreslås styrket med 273 millioner kroner
 • Nasjonale helseregistre styrkes med 15 millioner kroner
 • Norsk pasientskadeerstatning – økt saksbehandlingskapasitet med 10,75 millioner kroner
 • Pasientskadenemnda – økt saksbehandlingskapasitet med 3,85 millioner

Styrket sykehusøkonomi

1 452 millioner kroner ekstra til sykehusene skal dekke

 • Vekst i pasientbehandling fra 2009 til 2010: 885 millioner kroner
 • Ny inntekstfordeling gjennom økt bevilgning (fullføring av Magnussen- utvalgets anbefaling): 525 millioner kroner
 • Opptrappingsplan for rusfeltet: 42 millioner kroner

– Med årets økning på 1 452 millioner kroner har sykehusøkonomien hatt en reell vekst på 8,3 milliarder kroner siden den rødgrønne regjeringen overtok. Dette har bidratt til at langt flere pasienter får behandling, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Opptrappingsplan for rusfeltet

Regjeringen vil styrke rusfeltet med en særskilt bevilgning på 150 millioner kroner. Gjennom opptrappingsplanen er dermed rusfeltet styrket med 835 millioner kroner i perioden 2006 – 2010. Planen har 147 tiltak innen forebygging, behandling, rehabilitering, forskning og kompetansebygging.

 • Til styrking av forebygging foreslås 19 millioner kroner
 • Til styrking av forskning foreslås 5 millioner kroner, herav 1 million kroner til gjennomgang av planen
 • Til økt kapasitet og bedre kvalitet i tjenesten foreslås 126 millioner kroner, fordelt på kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Samtidig varsler regjeringen at den vil videreføre innsatsen på rusfeltet etter planperioden.

Omsorgsplan 2015

For å møte utfordringene i omsorgssektoren har regjeringen lagt frem Omsorgsplan 2015 som løfter fram fire hovedsaker:

 • Målsetting:12 000 nye årsverk
 • 12 000 nye omsorgsplasser
 • Demensplan 2015 
 • Kompetanseløftet 2015.

Det foreslås videre en samlet styrking av tiltak i omsorgsplan 2015 med 320 millioner kroner i 2010.

Gjennom avtalen som er inngått mellom regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre, er Omsorgsplan 2015 utvidet og konkretisert. I tråd med avtalen foreslår regjeringen en samlet styrking på 50 millioner kroner.

Det foreslås at det gis tilsagn om ytterligere 2 500 omsorgsplasser i 2010, med en tilsagnsramme på 1 347 millioner kroner og 270 millioner kroner i økt bevilgning i 2010.

Samhandlingsreformen

For å sikre bedre koordinerte helse- og omsorgstjenester og økt innsats for å forebygge og begrense sykdom har regjeringen lagt frem St. meld. Nr 47 (1008 – 2009) Samhandlingsreformen.

Regjeringen foreslår en styrking av midler til oppfølging av samhandlingsreformen på 273 millioner kroner i 2010, herunder 240 millioner kroner til forebyggende helsetjenester og 33 millioner kroner til forskning. I tillegg foreslås det å videreføre 96 millioner kroner til samhandlingstiltak fra 2009. Samlet foreslås det bevilget 369 millioner kroner til samhandlingstiltak i 2010.

Det foreslås å videreføre 33 millioner kroner til utvikling av lokalmedisinske sentra og kommunesamarbeid og 8 millioner kroner til sykestueprosjektet mv. i 2010.

Videre foreslås det å videreføre 50 millioner kroner til samhandling mellom kommuner og distriktspsykiatriske sentre og 5 millioner kroner til samhandlingsprosjekter under Opptrappingsplanen for rusfeltet.

Samhandlingsmidler fordelt på kommuner.

Nasjonale helseregistre

Regjeringen foreslår en styrking på 15 millioner kroner til oppgradering og videreutvikling av sentrale helseregistre.

Nasjonale helseregistre er nødvendige for helseovervåkning, forskning, kvalitetssikring og forbedring av helsetjenesten, og utgjør en sentral del av forskningens infrastruktur. I statsbudsjettet for 2009 ble det vedtatt en betydelig satsing på kvalitetsregisterfeltet.

I 2010 er det behov for at dette følges opp med en tilsvarende satsing på oppgradering og videreutvikling av de sentrale helseregistrene.

Norsk pasientskadeerstatning

Som følge av stor pågang av erstatningssaker i tidligere år og stor utskifting av ansatte i Norsk pasientskadeerstatning (NPE) i 2007 og 2008, har det vært en økning i restansene ved Norsk pasientskadeerstatning.

Regjeringen foreslår derfor å øke bevilgningen til NPE med 10,75 millioner kroner i 2010 knyttet til behandling av erstatningskrav fra pasienter som mener de har blitt påført skade etter behandling innen offentlig helsetjeneste.

Pasientskadenemnda

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Pasientskadenemnda med 3,85 millioner kroner for å styrke saksbehandlingskapasiteten, slik at behandlingstiden for saker fra offentlig helsetjeneste kan reduseres.

Andre viktige satsinger

Pandemivaksine

Regjeringen har forberedt tiltak for å møte en pandemi i tråd med WHOs og EUs anbefalinger. Som et ledd i disse forberedelsene har Norge inngått en avtale med vaksineprodusenten GlaxoSmithKline som sikrer kjøp av 9,4 millioner doser pandemivaksine. Med utgangspunkt i den foreløpige leveringsplanen legges det til grunn at utgiftene til vaksinen i 2010 vil beløpe seg til om lag 206 millioner kroner. Dette kommer i tillegg til merutgifter i 2009 på 452 millioner kroner, til sammen 658 millioner kroner til vaksine mot influensa A(H1N1).

Investeringer til nye sykehus

Regjeringen legger til rette for igangsetting av nytt lokalsykehus i Vesterålen gjennom en låneramme på 305 millioner kroner, hvorav en lånebevilgning for 2010 på 65 millioner kroner. Prosjektet har en total kostnadsramme på 800 millioner kroner.

Det er videre satt av inntil 250 millioner kroner i investeringslån til kjøp av tomt på Gullaug i Lier kommune.

Norsk helsearkiv

Det er foreslått 10 millioner kroner til etablering av Norsk helsearkiv på Tynset

Automatisk frikort og økt aldersgrense

Det foreslås å etablere en ordning med automatisk tilsending av frikort når egenandelstaket 1 er nådd. Flere brukere vil dermed få oppfylt rettigheter de har krav på, uavhengig om de har kontroll på kvitteringer eller husker å sende inn skjemaer. Refusjoner til egenandels tak 1 anslås å øke med 200 millioner kroner som følge av dette.

Samtidig foreslår regjeringen å heve aldersgrensen for gratis helsetjenester under egenandels tak 1 fra 12 til 16 år. Hensikten er å gjøre det lettere for unge å oppsøke lege ved behov. Dette innebærer at refusjonsutgiftene øker med 122 millioner kroner.