Historisk arkiv

Bedre tilbud til hjelpetrengende rusmiddelmisbrukere

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Stoltenberg-utvalget leverte i dag sin rapport til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen. – Jeg er enig med utvalget at tilbudet til de mest utsatte rusmiddelmisbrukerne må bli bedre, sier helse- og omsorgsministeren.


Stoltenberg-utvalget som ble nedsatt i fjor har vurdert hvordan de mest hjelpetrengende rusmiddelavhengige kan få bedre hjelp.

– Utvalget ønsker større grad av samordning av tjenester. Dette er et arbeid som står sentralt i arbeidet med samhandlingsreformen, og som er spesielt viktig for personer med rusmiddelproblemer, sier Strøm-Erichsen.

Utvalget har også vurdert om heroinstøttet behandling kan være en del av tilbudet til de mest hjelpetrengende rusmiddelmisbrukerne.

– Dette er et krevende spørsmål, som vi må gå grundig inn i. Regjeringen har ikke konkludert i spørsmålet om heroinassistert rusbehandling. Uavhengig av konklusjonen på dette spørsmålet, er det behov for en forsterket innsats overfor personer med rusmiddelproblemer, herunder medikamentellfri behandling, sier helse- og omsorgsministeren.

Aldri har så mange fått behandling for sine rusproblemer som nå. Kvaliteten på tjenestene er betydelig styrket. Ventetidene til rusbehandling har likevel steget de to siste årene.

– En viktig forklaring på økte ventetider, er at flere blir henvist til behandling. Det er bra. Vi ser nå at en satsing på dette området har gitt resultater i Helse Sør-Øst, der ventetidene har gått ned første tertial 2010. Jeg har dessuten bedt alle de regionale helseforetakene arbeide for at ventetidene på rusbehandling skal gå ned i 2010. Jeg vil følge nøye med på denne utviklingen, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Utvalgets rapport vil bli sendt på høring. Helse- og omsorgsdepartementet vil føre en bred dialog med brukere, pårørende, fagfeltet og kommunene før saken legges fram for Stortinget.

Stoltenberg-utvalgets medlemmer:

  • Thorvald Stoltenberg (leder)
  • Forskningssjef Inger Lise Skog Hansen
  • Biskop emeritus Sigurd Osberg
  • Leder Gatehospitalet Marit Myklebust
  • Spesialrådgiver Carl I. Hagen
  • Prosjektleder Åslaug Haga
  • Fylkesmann Erling Lae
  • Statsadvokat Ellen Katrine Hætta
  • Visepolitimester Roger Andresen

Stoltenberg-utvalgets rapport kan lastes ned her (pdf - 2 mb)