Historisk arkiv

Historisk arkiv

Det skal lønne seg å bygge opp helsetilbud i kommunene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Kommunene skal settes i stand til å etablere nye tilbud. – I samhandlingsmeldingen legges det opp til at kommunenes økonomiske rammer skal styrkes og at en større del av veksten i helsebudsjettene skal komme i kommunene i årene fremover, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen hilser på beboere ved Sofienbergsenteret sykehjem.

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen hilser på beboere ved Sofienbergsenteret sykehjem i Oslo. Foto: Statsministerens kontor

Nå legger regjeringen fram forslag til hvordan kommunene kan etablere nye tilbud.

Kommunene vil i 2012 få overført midler fra regionale helseforetak i forbindelse med kommunal medfinansiering og ansvar for utskrivningsklare pasienter. Det legges også opp til en modell hvor de regionale helseforetakene og kommunene samarbeider om prosjekter for å bygge opp lokale tilbud og erstatter dagens behandling i sykehus.

Helse- og omsorgsdepartementet vurderer nå to modeller for avgrenset kommunal medfinansiering for somatiske pasienter - alle opphold/behandlinger for pasienter over 80 år og medisinske opphold/behandlinger for alle aldersgrupper.

Overføringen av midler til kommunene i forbindelse med innføringen av kommunal medfinansiering vil avhenge av hvilken modell regjeringen velger. I tillegg skal det utredes en modell for psykisk helsevern og rus og opphold i opptreningsinstitusjoner. Ordningen innebærer at kommunene betaler en del av kostnadene når innbyggerne ligger på sykehus. Kommunal medfinansiering skal stimulere kommunene til å satse mer på forebygging og behandling i nærmiljøet.

Overføringen av midler for utskrivningsklare pasienter vil avhenge av hvilke pasientgrupper som omfattes av ordningen og betalingssatsen. Så langt er dette anslått til mellom 500 og 800 mill. kroner for somatiske pasienter. Psykisk helsevern og rus skal utredes særskilt.

I tillegg vil Helse- og omsorgsdepartementet stille krav til at RHF sammen med kommunene kartlegger muligheter for kostnadseffektive samarbeidsprosjekter til erstatning for eksisterende behandling i sykehus og at RHF bidrar til å etablere slik tilbud.

Behov for vekst i kommunenes inntekter utover dette vil avgjøres i forbindelse med budsjettprosessen hvert enkelt år.

- Det skal lønne seg for kommuner og helseforetak å bygge opp tilbud til nærmere der pasientene bor. En samlet pakke for helhetlig finansiering vil legge til rette for at kommunene bygger opp tilbud som kan gis før sykehusinnleggelse, i stedet for sykehusinnleggelse og etter sykehusinnleggelse, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

I noen kommuner er det mest hensiktsmessig å etablere tilbud i eksisterende bygg, for eksempel som korttidsplasser på sykehjem. I andre kommuner vil det være behov for å etablere lokalmedisinske sentre.

Tilbud og tjenester i spesialisthelsetjenesten skal ikke bygges ned før tilbudet i kommunene er like godt eller bedre.

- Lovpålagte avtaler vil være en viktig mekanisme for å sikre at aktivitet i kommuner og helseforetak er godt tilpasset hverandre, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.