Historisk arkiv

Historisk arkiv

Lettere å få dekket utgifter til behandling i utlandet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Det vil bli lettere for pasienter å få dekket utgifter til behandling i utlandet med forskriften om ny refusjonsordning som Helse- og omsorgsdepartementet i dag sender på høring. Ordningen vil omfatte helsehjelp utenfor sykehus og vil gjelde alle EU/EØS-land.

Refusjonsordningen vil innebære økt valgfrihet for pasienter når det gjelder hvor de vil motta såkalt ”ikke-sykehusbehandling”, det vil i hovedsak si behandling utenfor sykehus. Dette vil omfatte blant annet behandling hos lege, fysioterapeut, psykolog, kiropraktor og tannlege i den utstrekning slik behandling dekkes av det offentlige i Norge, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

-Helsehjelp som man ville fått dekket av det offentlige i Norge, vil man etter den nye ordningen kunne søke i et hvilket som helst annet land i EØS-området og få utgifter refundert. Refusjonen vil være begrenset til det beløpet som det offentlige ville blitt belastet med i Norge ved tilsvarende helsehjelp, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Med økende mobilitet over landegrensene kan pasienter av ulike grunner ønske å søke helsehjelp i et annet land. Erfaring viser at de fleste ønsker å motta helsehjelp så nær hjemstedet som mulig, men i noen situasjoner kan det være fordelaktig å kunne velge å motta hjelpen i et annet EØS-land. Dette gjelder ikke bare behov som oppstår på reise, men også planlagt behandling som den foreslåtte refusjonsordningen vil omfatte. For personer som bor i grensestrøk, eller som bor deler av året i et annet land, vil det kunne være særlig aktuelt å søke helsehjelp utenfor Norge. Det samme kan i noen tilfelle gjelde personer som har personlig tilknytning til et annet land, for eksempel tidligere hjemland.

De nødvendige lovendringene knyttet til den nye refusjonsordningen ble vedtatt i fjor sommer. Nærmere regler om refusjonsordningen skal fastsettes i forskrift. Utkast til forskrift sendes nå på høring. Høringsfristen er 15. august.

Bakgrunnen for forslaget er EØS-avtalens regler om fri bevegelighet for tjenester. EU- og EFTA-domstolen har tolket dette prinsippet slik at det har betydning også for pasienters rettigheter. Europakommisjonen fremla i 2008 et forslag til direktiv om pasientrettigheter ved grensekryssende helsetjenester. Dette er fortsatt til behandling i EUs organer. Direktivforslaget omfatter blant annet regulering av retten til å få dekket utgifter til behandling i utlandet. En slik refusjonsordning som nå foreslås må imidlertid innføres uavhengig av et eventuelt direktiv. I den forbindelse med forskriftsarbeidet vil departementet se hen til den videre utviklingen i EU-organenes arbeid med direktivforslaget.

Les høringsdokumentene her