Historisk arkiv

Historisk arkiv

Mer til sykehusene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen ønsker å redusere ventetidene og øke kvaliteten på sykehusbehandlingen. Regjeringen foreslår derfor å øke midlene til pasientbehandlingen med 970 millioner kroner i statsbudsjettet for 2011. – Dette støtter opp under arbeidet med å øke kvaliteten ved våre sykehus, og vil være et viktig bidrag til redusere ventetidene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regjeringen ønsker å redusere ventetidene og øke kvaliteten på sykehusbehandlingen. Regjeringen foreslår derfor å øke midlene til pasientbehandlingen med 970 millioner kroner i statsbudsjettet for 2011. – Dette støtter opp under arbeidet med å øke kvaliteten ved våre sykehus, og vil være et viktig bidrag til redusere ventetidene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Den rødgrønne regjeringen har siden 2005 økt bevilgningene til pasientbehandling med i alt 9,1 milliarder kroner. – Fra vår side har dette vært en bevisst satsing. Både for dem som venter på behandling og for resten av samfunnet er det viktig at ventetiden frem til behandling blir så kort som mulig. Ingen er tjent med at folk ikke kan jobbe eller er avhengig av hjelp over lang tid, sier Strøm- Erichsen.
Samlet foreslås 970 millioner kroner mer til drift sammenliknet med saldert budsjett 2010. Denne veksten omfatter behandling innen somatikk, psykisk helsevern, rus og rehabilitering. Beløpet fordeler seg på:
• Generell vekst i pasientbehandlingen på om lag 1,4 prosent.: 930 millioner kroner
• Tilbud om utvidet nyfødtscreening: 15 millioner kroner
• Pilotprosjekt screening kreft i tykk- og endetarm: 25 millioner kroner

Stiller krav til pasientsikkerhet og behandlingskvalitet
- Samtidig stiller vi krav til helseforetakene om at ventetidene skal reduseres og at fristbrudd ikke vil bli akseptert. Dette vil bli fulgt opp gjennom månedlig rapportering. Vi har også skrevet brev til de fire regionale helseforetakene, hvor vi ber om at pasientene skal få bedre informasjon om frister og rettigheter, sier helse- og omsorgsministeren.
- Det er behov for å bedre pasientsikkerheten og kvaliteten på behandlingen ved helseforetakene. Jeg vil fremme lovforslag om krav til pasientsikkerhet om kort tid. I tillegg vil vi gjennomføre en pasientsikkerhetskampanje i 2011, med fokus på risikoområder som infeksjoner og legemiddelhåndtering, sier Strøm- Erichsen.

Nyfødtscreening og pilotprosjekt
Det har skjedd en betydelig teknologisk utvikling i muligheten for å screene nyfødte for medfødte arvelige stoffskiftesykdommer basert på samme blodprøve. Regjeringen vil utvide tilbudet om nyfødtscreening fra to til 23 tilstander i løpet av 2011. Det foreslås å bevilge 15 millioner kroner til formålet.

Det foreslås å bevilge 25 millioner kroner til et pilotprosjekt for screening av tykk- og endetarmskreft. Pilotprosjektet vil bli evaluert.