Historisk arkiv

Skal gjennomgå regler om tvang

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen har i dag oppnevnt et utvalg som skal utrede regler om tvang innen psykisk helsevern. – Vi ønsker å redusere og kvalitetssikre bruk av tvang der det er nødvendig. Utvalget får en viktig rolle i dette arbeidet, sier helse- og omsorgsminister Anne Grete Strøm-Erichsen.

Anne-Grete Strøm-Erichsen og Kari PaulsrudHelse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og utvalgsleder Kari Paulsrud. Last ned bilde fra Flickr.

Utvalget skal ledes av advokat Kari Paulsrud.  Det skal levere en offentlig utredning innen ett år.

Utvalget er bredt sammensatt av personer med juridisk-, helsefaglig-, politi-, bruker- og pårørendebakgrunn. Det skal gå gjennom etiske, faglige og rettslige sider av dagens regler og praksis om tvang innen psykisk helsevern.

Forholdet mellom psykisk helsevernloven, samtykkebestemmelsene i pasientrettighetsloven og menneskerettighetene vil stå sentralt.

Utvalget har blant annet fått i oppdrag å vurdere vilkår for tvungent psykisk helsevern, iverksetting av behandling under tvang (herunder tvangsmedisinering) og bruk av tvangsmidler. Kontrollordninger for overprøving av tvangsvedtak skal også gjennomgås.

Hensynet til individets rett til selvbestemmelse og samfunnets ansvar for å beskytte og hjelpe personer i sårbare situasjoner kan komme i konflikt. Det er derfor behov for en vurdering av hvor grensen skal gå mellom de ulike hensynene.

Geografiske variasjoner i bruk av tvang taler også for at det bør foretas en gjennomgang.

Les mandatet for utvalget.

Følgende medlemmer oppnevnes til utvalg for utredning av regler om tvang mv. innen psykisk helsevern

 • Advokat Kari Paulsrud, leder og medlem, Oslo
 • Advokat Marius Emberland, Oslo
 • Advokat Mette Yvonne Larsen - Nesodden
 • Førsteamanuensis Bjørn Henning Østenstad - Fjell
 • Advokat Tor Kolden - Lillehammer
 • Avdelingssjef  Trond Fjetland Aarre - Eid
 • Avdelingsoverlege Marit Bjartveit Krüger - Oslo
 • Psykiatrisk sykepleier Unn Hammervold - Stavanger
 • Allmennlege Harald Sunde – Sør-Varanger
 • Psykolog Nadia Ansar - Oslo
 • Leder Ståle Luther -Tromsø
 • Børre Oscar Bilset Gundersen - Porsgrunn
 • Anne Grete Klunderud – Øvre Eiker
 • Ingunn Sætervadet -Bærum
 • Hege Orefellen - Vestby

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på: Facebook | Twitter | Flickr | Youtube