Historisk arkiv

24 nye nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

På bakgrunn av en omfattende faglig gjennomgang og kriterier i ny forskrift, foreslår regjeringen å opprette i alt 24 nye nasjonale tjenester i 2012. – Det foreslås opprettet 12 nye nasjonale behandlingstjenester, to flerregionale behandlingstjenester og 10 nasjonale kompetansetjenester, sier helse- og omsorgsminister Anne- Grete Strøm- Erichsen.

Fem av tjenestene omfatter kvinnehelse, fem omfatter rus og psykisk helsevern, to omfatter utsatte barnegrupper, mens de øvrige omfatter medisinske spesialiteter hvor det er særlig behov for likeverdig tilgang til høyspesialisert behandling og kompetanse. - Det forslås å styrke bevilgningen til regionale helseforetak med totalt 41 millioner kroner for å understøtte oppgaver knyttet til kompetanseoppbygging og kompetansespredning ved de nye nasjonale tjenestene, sier helse- og omsorgsministeren.

Nasjonale behandlingstjenester:

Helse Sør-Øst RHF
1. Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende behandling med autologt ovarialvev (fertilitetsbevarende behandling med tilknyttede reproduksjons-medisinske biobanker) [OUS, Rikshospitalet].
2. Nasjonal behandlingstjeneste for særlig avanserte bekkenskader [OUS, Ullevål].
3. Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved ikke maligne rygglidelser hos barn [OUS, Rikshospitalet].
4. Nasjonal behandlingstjeneste for hyperterm intraperitoneal kjemoterapi (HIPEC) ved kolorektal kreft, pseudomyksoma peritoneii og peritonealt mesoteliom
[OUS, Rikshospitalet].
5. Nasjonal behandlingstjeneste for fertilitetsbevarende kirurgisk behandling av livmorhalskreft (radikal trachelectomi) [OUS, Rikshospitalet].
6. Nasjonal behandlingstjeneste for dyp rekonstruktiv venekirurgi [OUS, Aker].
7. Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling av skader på plexus brachialis (nerverøtter fra ryggmargen til armene) [OUS, Rikshospitalet].
8. Nasjonal behandlingstjeneste for rehabilitering ved Locked-in syndrom (hjernestammeskader hvor bare øyebevegelser er intakt) [Sunnaas sykehus HF].
9. Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering av pasienter med særlige behov [Diakonhjemmet sykehus]

Helse Vest RHF
10. Nasjonal behandlingstjeneste for gynekologiske fistler [Helse Bergen HF].
11. Nasjonal behandlingstjeneste for vestibularisschwannom (godartet svulst som utgår fra balansenerven) [Helse Bergen HF].
12. Nasjonal behandlingstjeneste for funksjonsforbedrende kirurgi på overekstremiteter ved tetraplegi (tverrsnittlammelser etter nakkeskader) [Helse Bergen HF].

Flerregionale behandlingstjenester:

Helse Sør-Øst RHF/Helse Midt-Norge RHF

1. Flerregional behandlingstjeneste for dyp hjernestimulering (DBS)
[OUS, Rikshospitalet/St. Olavs Hospital HF].

Helse Sør-Øst RHF/Helse Vest RHF
2. Flerregional behandlingstjeneste for kirurgi ved bensarkom (godkjent i juli 2011) [OUS, Rikshospitalet/Helse Bergen HF].

Nasjonale kompetansetjenester:

Helse Sør-Øst RHF
1. Nasjonal kompetansetjeneste for aldring, helse og alderspsykiatri [OUS, Rikshospitalet/Psykiatrien i Vestfold].
2. Nasjonal kompetansetjeneste for dekontaminering [OUS, Rikshospitalet]
3. Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri [OUS, Ullevål].
4. Nasjonal kompetansetjeneste for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige [lokalisering utredes].
5. Nasjonal kompetansetjeneste for traumatologi [OUS, Ullevål].
6. Nasjonal kompetansetjeneste for kombinerte ruslidelser og psykiske lidelser (dobbeltdiagnoser) [Sykehuset Innlandet HF].
7. Nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførte infeksjoner [OUS, Rikshospitalet].

Helse Midt-Norge RHF
8. Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer
[St. Olavs Hospital HF].

Helse Nord RHF
9. Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommer [UNN].
10. Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser [Valnesfjord Helsesportssenter].

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter