Historisk arkiv

Helsehjelp til personer uten lovlig opphold

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Departementet har fastsatt forskrifter som klargjør retten til helsehjelp for personer uten lovlig opphold i landet. – Jeg mener at de nye reglene om rett til helsehjelp vil gi mindre usikkerhet og større grad av likebehandling, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

– Samtidig vil større klarhet i regelverket gjøre det enklere for helsetjenesten å sørge for den behandlingen personer som oppholder seg ulovlig i Norge har krav på, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Reglene fastslår at alle som oppholder seg i Norge har rett til øyeblikkelig hjelp, uavhengig av om de er lovlig eller ulovlig i landet. Alle skal ha samme rett til vurdering fra spesialisthelsetjenesten og til å få de opplysningene som er nødvendig for å ivareta sin rett til helsehjelp.

Voksne personer som oppholder seg ulovlig i landet har rett til helsehjelp som ikke kan vente. Det vil si dersom pasienten innen kort tid vil få behov for akutt hjelp om han eller hun ikke får helsehjelp.

Retten til helsehjelp er den samme innen psykisk helsevern som når det gjelder somatiske lidelser. Dessuten har personer som er psykisk ustabile og antas å være farlige, rett til helsehjelp.

– Regjeringen er opptatt av at barn og gravide i stor grad likestilles med personer med lovlig opphold. Jeg er særlig opptatt av at alle barn som oppholder seg i Norge som hovedregel skal ha nødvendig helsehjelp, og dette kommer klart frem i de reglene som nå er vedtatt. Her har vi også forpliktelser i henhold til Barnekonvensjonen, sier Strøm-Erichsen. Kvinner uten lovlig opphold har rett til å få utført svangerskapsavbrudd.

Reglene omhandler også særlige rettigheter for personer under frihetsberøvelse. Det er også regler som gjelder smittevern.

Personer uten lovlig opphold må som hovedregel fortsatt betale for den helsehjelp som mottas. Det er imidlertid ikke anledning til å kreve forhåndsbetaling for akutt hjelp og for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten som ikke kan vente.

Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2000 nr. 1208 om prioritering av helsetjenester, rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, rett til behandling i utlandet og om klagenemnd (prioriteringsforskriften)

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter