Historisk arkiv

Historisk arkiv

Journalføring i fellesskap

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Nå skal det bli lettere for helsepersonell å samarbeide om pasientbehandling.

Nå skal det bli lettere for helsepersonell å samarbeide om pasientbehandling. Vi vil gi helsepersonell mulighet til å lage felles journalsystemer når det er nødvendig for å administrere eller yte helsehjelp. Formålet med forskriften vi i dag sender på høring er å bidra til mer effektiv og bedre pasientbehandling. Dette er et viktig virkemiddel ved innføring av samhandlingsreformen.  Pasientene vil få bedre oppfølging når de ulike aktørene har riktig og lik informasjon, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen

Samhandlingsreformen skal føre til økt fokus på samhandling både mellom virksomheter på samme behandlingsnivå og på tvers av de tradisjonelle tjenestenivåene. Dette innebærer økt behov for informasjonsutveksling for å sikre at behandlende helsepersonell alltid har oppdatert og korrekt pasientinformasjon.

Opprettelse av slike helseregistre betyr at det etableres et felles journalsystem mellom virksomhetene som inngår i arbeidsfellesskapet, og i praksis at det kan føres felles journal. Helsepersonell har behov for til en hver tid å ha korrekte og oppdaterte pasientopplysninger for å kunne yte best mulig helsehjelp. Samtidig er det viktig å synliggjøre ansvaret for håndteringen av helseopplysningene. 

Det er også lagt stor vekt på å ivareta personvernvernet i løsningen som er foreslått.

Forslaget til forskrift om virksomhetsovergripende, behandlingsrettede helseregistre i formalisert arbeidsfellesskap sendes på høring i dag.

Formalisert arbeidsfellesskap er samarbeid mellom to eller flere virksomheter som utad fremstår som en enhet.  Fellesskapet må være synlig for pasientene.

Forskriften er viktig for å videreutvikle samarbeidet mellom blant annet kommuner, mellom kommuner og private og mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten

Eksempler på arbeidsfellesskap kan være legesenter, tannlegesenter, ulike typer legevaktsamarbeid, distriktsmedisinske sentra, helsehus og private tjenesteleverandører som etter avtale samarbeider med en kommune om ytelse av helsehjelp.

Helsepersonellets ansvar og pasientens rettigheter følger av gjeldende lover og forskrifter.

Les høringsdokumentene

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter