Historisk arkiv

Historisk arkiv

Mer til samhandling, IKT i helsevesenet og fastlegene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 740 millioner kroner til oppfølging av samhandlingsreformen i 2012, en økning på 150 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2011. - Kommunene skal motiveres til å behandle sykdom så tidlig som mulig, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 740 millioner kroner til oppfølging av samhandlingsreformen i 2012, en økning på 150 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2011. - Kommunene skal motiveres til å behandle sykdom så tidlig som mulig, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Av budsjettforslaget er 85 millioner kroner knyttet til utvikling av kjernejournal.
- Fra regjeringens side ser vi det som særlig viktig at det blir etablert en nasjonal kjernejournal og at den nasjonale helseportalen helsenorge.no blir videreutviklet, sier Strøm- Erichsen.

Det er videre foreslått 50 millioner kroner til å styrke fastlegeordningen. Fastlegeforskriften skal revideres. Det vil bli vurdert å presisere fastlegenes listeansvar og å innføre nasjonale kvalitets- og funksjonskrav med tilhørende rapporteringskrav til fastlegevirksomhet.
- Formålet er at fastlegene skal ta et mer helhetlig ansvar for tjenestene til innbyggerne på sin liste og være mer proaktive i sin oppfølging, i tråd med målene i samhandlingsreformen. De aktuelle endringene i fastlegeforskriften, sammen med andre virkemidler i reformen, vil øke behovet for fastleger i årene fremover. Disse 50 millioner kronene er et første steg i vårt arbeid med å få til dette, sier Strøm- Erichsen.

Reformen skal innføres gradvis, og 1. januar 2012 er begynnelsen på en langsiktig omstilling.
I reformen legges det til grunn at den forventede veksten i befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester i størst mulig grad må finne sin løsning i kommunene.
- Derfor innfører vi økonomiske virkemidler som skal gjøre det lønnsomt for kommunene å forebygge mer og bygge opp egne tilbud. Blant tiltakene er kommunal medfinansiering på 20 prosent, kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasienter og plikt (fra 2016) for kommunene til å ha et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp, sier Strøm- Erichsen.

Til oppfølging av dette i 2012 foreslås å overføre om lag 5,6 mrd. kroner fra regionale helseforetak til kommunenes rammetilskudd på Kommunal- og regionaldepartementets budsjett, og om lag 130 mill. kroner til etablering av nytt tilskudd til kommunene på Helse- og omsorgsdepartementets budsjett til oppretting av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp.  I tillegg forutsettes det at de regionale helseforetakene innenfor sine økonomiske rammer dekker resterende kostnader knyttet til etablering av døgntilbud for øyeblikkelig hjelp i kommunene, om lag 130 mill. kroner i 2012. Kommunene kan bruke inntil fire år på å innføre et døgntilbud for øyeblikkelig hjelp og det tas sikte på å lovfeste denne plikten i 2016.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter