Historisk arkiv

Nettsted skal gi nye verktøy i pleie- og omsorgstjenestene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Torsdag ble nettstedet Utviklingssenter.no lansert. – Hensikten er å inspirere til faglig utvikling og deling av kunnskap i pleie- og omsorgstjenestene. Det skal gi brukerne bedre kvalitet på tjenestene, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Utviklingssenter.no skal være en ressurs for ansatte og beslutningstakere i pleie- og omsorgstjenestene.

– Ansatte i kommunene vil på det nye nettstedet finne beskrivelser av forbedringsprosjekter, ulike verktøy og inspirasjon til selv å sette i gang prosjekter, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Nettstedet er en del av en nasjonal satsing på utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, som skal være en pådriver for kunnskap og kvalitet i fylkene.

Den nasjonale satsingen omfatter to kommunale enheter i alle fylker, et utviklingssenter for sykehjem og et utviklingssenter for hjemmetjenester.

Utviklingssentrene skal arbeide for fag- og tjenesteutvikling, et godt praksistilbud til elever, lærlinger og studenter og kompetanseutvikling hos de ansatte i fylket sitt. Sentrene skal også legge til rette for forskning i helse- og omsorgssektoren.

En viktig forutsetning for utviklingssentrenes arbeid er samarbeid mellom blant annet vertskommunen, Fylkesmannen og utdanningsinstitusjonene. En annen avgjørende forutsetning er erfarings- og kunnskapsdeling mellom kommunene i fylket og nasjonalt.

– Den nye nettsiden vil være et godt verktøy for slik kunnskapsdeling, sier Strøm-Erichsen.

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester var tidligere kjent under navnet Undervisnings sykehjem og Undervisningshjemmetjenester. Satsingen er forankret i St.meld. nr. 25 (2005-2006) ”Mestring, muligheter og mening. Framtidas omsorgsutfordringer” og er et tiltak i”Kompetanseløftet 2015”.

Helsedirektoratet koordinerer utviklingssentrene og forvalter tilskuddsmidlene.

Oversikt over alle utviklingssentre for sykehjem og hjemmetjenester

Strategi: Utvikling gjennom kunnskap